4445

Εφαρμόστε στο κείμενο Κεφάλαιο Πρώτο έως και Κεφάλαιο Τρίτο κουκίδες. Η κουκίδα να είναι το σύμβολο (βρίσκεται στην γραμματοσειρά Wingdings, το ένατο σύμβολο της πρώτης σειράς).

Η κουκίδα να έχει μέγεθος 18 στιγμών και να είναι χρώματος κόκκινου.

4446

Αφαιρέστε από το κείμενο Κεφάλαιο Τέταρτο έως και Κεφάλαιο Έκτο την αρίθμηση.

4447

Εφαρμόστε στο κείμενο Κεφάλαιο Πρώτο έως και Κεφάλαιο Τρίτο κουκίδες (με τις προεπιλεγμένες τιμές).

Ορίστε τη θέση του κειμένου στα 7,69 εκατοστά.

4448

Εφαρμόστε στο κείμενο Κεφάλαιο Α μέχρι Κεφάλαιο Γ αριθμημένη διάρθρωση με τρόπο ούτως ώστε το κείμενο Κεφάλαιο Α να βρίσκεται στο πρώτο επίπεδο, το κείμενο ενότητα πρώτη έως ενότητα δεύτερη στο δεύτερο επίπεδο και το κείμενο Κεφάλαιο Β έως Κεφάλαιο Γ στο πρώτο επίπεδο. Στη συνέχεια αλλάξτε τη μορφοποίηση των επιπέδων ούτως ώστε στο πρώτο επίπεδο το στυλ των αριθμών να είναι οι κεφαλαίοι λατινικοί αριθμοί (π.χ. Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) και μία δεξιά παρένθεση, ενώ το στυλ των αριθμών στο δεύτερο επίπεδο να είναι οι μικροί λατινικοί αριθμοί (π.χ. i, ii, iii) και μία δεξιά παρένθεση.

4449

Εφαρμόστε στο κείμενο Κεφάλαιο Πρώτο έως και Κεφάλαιο Τρίτο κουκίδες.

4450

Αφαιρέστε από το κείμενο Κεφάλαιο Τέταρτο έως και Κεφάλαιο Έκτο τις κουκκίδες.

4451

Εφαρμόστε στο κείμενο Κεφάλαιο Πρώτο έως και Κεφάλαιο Τρίτο αρίθμηση.

4452

Αλλάξτε την μορφή της αρίθμησης στο κείμενο Κεφάλαιο Πρώτο έως Κεφάλαιο Τρίτο σε Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

4453

Μεταβείτε στο τέλος του εγγράφου και αλλάξτε τη μορφή των κουκκίδων σε τετράγωνες.

4454

Αλλάξτε τη μορφή των κουκκίδων σε οποιαδήποτε από τις προκαθορισμένες.