4542

Εισάγετε ένα Font Work με κείμενο Hello World

4543

Εισάγετε στο έγγραφο, ένα ορθογώνιο.

4544

Εισάγετε ένα δωδεκάκτινο αστέρι

4545

Εισάγετε μια Ορθογώνια επεξήγηση στο έγγραφο

4546

Εισάγετε ένα πλαίσιο κειμένου

4547

Στο γράφημα που εμφανίζεται στο έγγραφο, αλλάξτε τις διαστάσεις του σε 12 εκ. ύψος και 15 εκ. πλάτος.