5374

Αντιγράψτε το φύλλο εργασίας 2η ωρα2 σε ένα νέο βιβλίο εργασίας με το ίδιο όνομα .

Στη συνέχεια αποθηκεύστε το νέο βιβλίο εργασίας στο φάκελο IL-ates\LO_Calc που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας με το όνομα test

5375

Εισάγετε ένα φύλλο εργασίας μετά από το φύλλο ΠΩΛΗΣΕΙΣ και πριν από το 2η ωρα2 και ονομάστε το ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2003

5376

Στο υπάρχον βιβλίο εργασίας μετονομάστε τα φύλλα ως εξής:

Φύλλο1 (Sheet1): Έσοδα - Φύλλο2 (Sheet2): Έξοδα - Φύλλο3 (Sheet3): Σύνολο

Στο φύλλο Έσοδα εισάγετε στο κελί Α1 το ποσό 1000

Στο φύλλο Έξοδα εισάγετε στο κελί Α1 το ποσό 500

Στο φύλλο Σύνολο και στο κελί Α1 εμφανίστε τη διαφορά του Α1 από το φύλλο Έσοδα από το Α1 του φύλλου Έξοδα, (ΟΧΙ 1000-500) αλλά με τρόπο ούτως ώστε αν αλλάζει η τιμή σε κάποιο από τα φύλλα έσοδα-έξοδα να αλλάζει και η τιμή στο φύλλο σύνολο.

5377

Μετονομάστε το φύλλο εργασίας Sheet3 σε SheetFor2004 και διαγράψτε το φύλλο εργασίας Sheet2

5378

Ορίστε την σειρά των φύλλων εργασίας ως εξής:

mySheetFor2004, mySheet2, mySheetFor2005, mySheet1

5379

Κάντε ένα αντίγραφο του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ μετά το φύλλο 2η ωρα2

5380

Μετακινήστε το φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ του αρχείου a ώστε να είναι το πρώτο του ήδη ανοικτού αρχείου b

5381

Μετονομάστε το φύλλο εργασίας Sheet3 σε SheetFor2004

5382

Επιλέξτε τα φύλλα εργασίας FF1, FF2 και FF4

5383

Επιλέξτε όλα τα φύλλα του βιβλίου εργασίας και εκτυπώστε τα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

12015

Μια καλή πρακτική που μπορούμε να εφαρμόσουμε στην ονοματολογία των φύλλων εργασίας είναι...