5473

Στο κελί Β8, του φύλλου εργασίας vlookup εμφανίστε τις πωλήσεις της εταιρίας Della, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση vlookup. Οι πωλήσεις των εταιριών υπάρχουν στο φύλλο εργασίας πωλήσεις Στην συνέχεια αναπαράγετε την συνάρτηση έως το κελί B12.

5474

Στο κελί Β8, του φύλλου εργασίας hlookup εμφανίστε τον αντιπρόσωπο της εταιρίας Della, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση hlookup. Οι αντιπρόσωποι των εταιριών υπάρχουν στο φύλλο εργασίας πωλήσεις Στην συνέχεια αναπαράγετε την συνάρτηση έως το κελί G8.

5475

Εμφανίστε στο κελί C20, την τιμή του κελιού Α20, στην στήλη C του πίνακα Α1:C18 χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση Lookup.

(Στο video της λύσης, η απάντηση ίσως να είναι διαφορετική επειδή αλλάζουν οι τιμές στα κελιά κάθε φορά που ξεκινά το TEST4U)

5476

Μορφοποιήστε τα κελιά Β1:Β10 σε αριθμό με ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων, ένα αρχικό μηδενικό, όχι αρνητικοί με κόκκινο και με διαχωριστικό χιλιάδων. Στην συνέχεια εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση στην περιοχή αυτή ώστε να εμφανίζεται η διαφορά ημερών από την ημερομηνία και ώρα που βρίσκεται στη στήλη Α με την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

5477

Εισάγετε στο κελί Α1 την κατάλληλη συνάρτηση ώστε να εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

Εισάγετε στο κελί Α2 την κατάλληλη συνάρτηση ώστε να εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα + 4 ημέρες.

Εισάγετε στο κελί Α3 την κατάλληλη συνάρτηση ώστε να εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα + 365 ημέρες.

5478

Εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση στο κελί Ε2 έτσι ώστε να εμφανίζεται η ημερομηνία για τις τιμές που υπάρχουν στην περιοχή A2:C2. Αναπαράγετε την συνάρτηση στην περιοχή Ε3:Ε11

5479

Εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση στο κελί C3 ώστε να παράγει ημερομηνία με έτος την τιμή του κελιού C2, μήνα την τιμή του κελιού Β3 και ημέρα πρώτη του μηνός. Αναπαράγετε την συνάρτηση στην περιοχή κελιών C3:G14 με την ίδια λογική.

5480

Εισάγετε στο κελί C5, χρησιμοποιώντας την συνάρτηση date(), την ημερομηνία 9 Ιουνίου 1968

5481

Στο κελί Α1 εισάγετε την ημερομηνία γέννησής σας. Στο κελί Α2 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση που να δίνει πάντα την τρέχουσα ημερομηνία. Στο κελί Α3 εισάγετε κατάλληλο τύπο ή συνάρτηση έτσι ώστε να υπολογίζει το πλήθος των ημερών που έχετε ζήσει. Η μορφοποίηση στο κελί Α3 να είναι αριθμός με 0 δεκαδικά ψηφία, ένα αρχικό μηδενικό και διαχωριστικό χιλιάδων.

5486

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης στο κελί G12 υπολογίστε τον μέσο όρο της περιοχής των κελιών G5 έως G10.

5487

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης, εμφανίστε στο κελί J4 τον μέσο όρο των πωληθέντων προϊόντων για τον μήνα Απρίλιο.

5488

Με τη χρήση της κατάλληλης συνάρτησης, εισάγετε στο κελί C14 του τρέχοντος φύλλου εργασιας τον Μ.Ο. των κελιών της περιοχής D6:D9.

5489

Στο κελί A8 εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα εμφανίζει τη λέξη ζημία αν τα έσοδα είναι λιγότερα από τα έξοδα. Για κάθε άλλη περίπτωση θα εμφανίζει τη διαφορά των εξόδων ΑΠΟ τα έσοδα.

5490

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης στο κελί C8 εμφανίστε την τιμή 198 αν το κελί C2 είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 3000. Σε καθε άλλη περίπτωση θα εμφανίζει την τιμή 0,198.

5491

Χρησιμοποιήστε στο κελί A8 την κατάλληλη συνάρτηση για να εμφανίσετε το πλήθος των κελιών της περιοχής κελιών A1 έως A6 που περιέχουν αριθμούς.

5492

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης στο κελί B10 εμφανίστε το κείμενο ναι αν η τιμή για το προϊόν οθόνη είναι μικρότερη απο 115 Ευρώ. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα εμφανίζει το κείμενο όχι.

5493

Στο κελί E11 εμφανίστε το πλήθος των αριθμών της περιοχής κελιών E6:E9 χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση.