6501

Δημιουργήστε και ανοίξτε μια νέα βάση δεδομένων στην επιφάνεια εργασίας στον κατάλογο IL-ates\LO_Base με το όνομα test

6502

Ανοίξτε τη βάση δεδομένων που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας στον κατάλογο IL-ates\LO_Base με το όνομα IL-ates6502

6503

Κλείστε την τρέχουσα βάση δεδομένων.

6504

Ανοίξτε την εφαρμογή LibreOffice Base. (Εάν εμφανιστεί ο πιλότος αφήστε το ως έχει)

6505

Από τις ανοιχτές εφαρμογές του Libre Office κλείστε μόνο την LibreOffice Base

6506

Εμφανίστε ένα οποιοδήποτε θέμα στη βοήθεια του LibreOffice.

12023

Τα δεδομένα σε μια βάση καταχωρούνται...

12024

Αν επεξεργαστούμε και οργανώσουμε και παρουσιάσουμε σε ένα πλαίσιο __________ τότε το αποτέλεσμα θα είναι __________

12025

Μια βάση δεδομένων είναι ένα...

12026

Σε μια βάση δεδομένων...

12027

Ο διαχειριστής μια βάσης δίνει πρόσβαση στα δεδομένα...

12028

Από ποιούς σχεδιάζονται και δημιουργούνται οι επαγγελματικές βάσεις δεδομένων;

12029

Μια βάση δεδομένων μεγάλης κλίμακας είναι...

12030

Ποιές από τις παρακάτω βάσεις είναι παραδείγματα μεγάλης κλίμακας βάσεων δεδομένων;

12031

Αν μια βάση κατερρεύσει ποιός θα προσπαθήσει να την ανακτήσει;

12032

Πληροφορία είναι...

12033

Ποιοι από τους παρακάτω εισάγουν και συντηρούν τα δεδομένα σε μια βάση καθώς και ανακτούν διάφορες πληροφορίες;

12034

Η νομοθεσία της προστασίας δεδομένων είναι...

12035

Μια βάση δεδομένων είναι καλό να την σχεδιάζει...

12036

Τι θα χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε να προβάλουμε και να συντηρήσουμε εγγραφές;

12037

Μια βάση δεδομένων αποτελείται από:

12038

Ένα ευρετήριο σε μια βάση δεδομένων δημιουργείται:

12039

Μια βάση δεδομένων συνήθως οργανώνεται σε ________, εγγραφές και πίνακες

12040

Μια βάση δεδομένων αποτελείται συνήθως από...

12041

Μια βάση δεδομένων είναι ένα:

12042

Η παρακάτω οργάνωση απαντάται συνήθως σε μια βάση δεδομένων:

________, εγγραφές και πίνακες

12043

Τι χρησιμοποιούμε για να αποδώσουμε μια ξεχωριστή ταυτότητα σε μια εγγραφή

12044

Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί παράδειγμα μιας βάσης δεδομένων;

12045

Ποιό από τα παρακάτω αποτελούν παράδειγμα βάσης δεδομένων;