6273

Αντιγράψτε την φωτογραφία από την διαφάνεια IMPRESS στην διαφάνεια INTERNET EXPLORER χωρίς να αλλάξετε ούτε την θέση ούτε τις διαστάσεις της.

6275

Από την διαφάνεια CALC Παρουσίαση μερικών χαρακτηριστικών διαγράψτε εντελώς το πλαίσιο κειμένου που περιέχει το κείμενο Δημιουργία γραφημάτων

6276

Μετακινήστε το κείμενο της δεύτερης και της τρίτης κουκίδας από το αριστερό πλαίσιο κειμένου στο δεξιό πλαίσιο κειμένου, χωρίς να το τροποποιήσετε.

6277

Διαγράψτε μόνο τα γραφικά με τα τρία χρώματα από το φόντο της κύριας διαφανειας της παρουσίασης.

6279

Μετακινήστε το αστέρι από την παρουσίαση IL-ates6003_2 στην τελευταία διαφάνεια της παρουσίασης IL-ates6003_1 χωρίς να το τροποποιήσετε.

6280

Αντιγράψτε το αστέρι από την παρουσίαση IL-ates6003_2 στην τελευταία διαφάνεια της παρουσίασης IL-ates6003_1 χωρίς να το τροποποιήσετε.

6281

Διαγράψτε το αστέρι από την τρέχουσα παρουσίαση.

6282

Αντιγράψτε την διαφάνεια από την παρουσίαση IL-ates6003 και επικολλήστε την στην άλλη ήδη ανοιχτή παρουσίαση.

6283

Μετακινήστε την διαφάνεια από την παρουσίαση IL-ates6003 στην άλλη ήδη ανοιχτή παρουσίαση.