107

Αλλάξτε το μέγεθος του εγγράφου σε Α4.

129

Αλλάξτε το δεξί και το αριστερό περιθώριο της σελίδας σε 2,0 εκ.

211

Αλλάξτε τον προσανατολισμό του εγγράφου σε οριζόντιο.