1103

Στοιχίστε τα περιεχόμενα του κελιού Ε1 στο άνω μέρος του κελιού.

1111

Μορφοποιήστε τα κελιά της περιοχής C15:J15 ούτως ώστε στο περίγραμμα να εμφανίζεται απλή συνεχόμενη γραμμή μόνο στο επάνω και στο κάτω μέρος.

1112

Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C22:J22 ώστε οι αριθμοί να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων, χωρίς δεκαδικά ψηφία, και σε περίπτωση που είναι αρνητικοί, να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα, χωρίς πρόσημο.

1113

Μορφοποιήστε τους αριθμούς της περιοχής L5:L9 ώστε να εμφανίζονται ως ποσοστά επί τοις εκατό με ένα δεκαδικό ψηφίο.

1114

Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C20:J21 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ έτσι ώστε οι αριθμοί να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων, η νομισματική μονάδα να εμφανίζεται στα δεξιά του αριθμού, χωρίς δεκαδικά ψηφία, ενώ σε περίπτωση που η περιοχή περιέχει αρνητικές τιμές, αυτές να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα, χωρίς πρόσημο.

1164

Εφαρμόστε κατάλληλη μορφή ημερομηνίας στα κελιά Α1:Α4 έτσι ώστε να εμφανίζονται ως εξής:

15/1/2004

15-Ιαν-04

15 Ιανουαρίος 2004

15/1/04 3:20

1165

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση:

Κελί Α1: Γραμματοσειρά Arial ή Arial Greek μεγέθους 22

Κελί Α2: Γραμματοσειρά Times New Roman ή Times New Roman Greek μεγέθους 20

Κελί Α3: Γραμματοσειρά Arial ή Arial Greek μεγέθους 10

Κελί Α4: Γραμματοσειρά Times New Roman ή Times New Roman Greek μεγέθους 14.

1166

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση:

Κελί Α1: έντονη γραφή

Κελί Α2: πλάγια γραφή

Κελί Α3: υπογραμμισμένη γραφή

Κελί Α4: διπλά υπογραμμισμένη γραφή.

1167

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση:

Κελί Α1: χρώμα γραμματοσειράς κόκκινο

Κελί Α2: χρώμα γεμίσματος μπλε και χρώμα γραμματοσειράς κίτρινο

Κελί Α3: χρώμα γεμίσματος μαύρο και χρώμα γραμματοσειράς λευκό

Κελί Α4: χρώμα γεμίσματος Γκρι-25%

Κελί Α5: μοτίβο γεμίσματος λεπτό κατακόρυφο ρίγα με το πρώτο χρώμα λευκό και δεύτερο χρώμα Γκρι-25%.

1168

Αντιγράψτε και επικολλήστε μόνο την μορφοποίηση από τα κελιά Α1:Α5 στα κελιά D7:D11.

1169

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω στοίχιση:

Κελί Α1: στο κέντρο (οριζοντίως και καθέτως) του κελιού.

Κελί Α2: στην πάνω αριστερή γωνία του κελιού

Κελί Α3: στο κέντρο (καθέτως) και αριστερά (οριζοντίως)

Κελί Α4: στο κέντρο (οριζοντίως) και κάτω (καθέτως).

1170

Στοιχίστε, με συγχώνευση κελιών, την λέξη Title στο κέντρο του εύρους κελιών Α1:D1.

1171

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω στοίχιση-προσανατολισμό:

Κελί Α1: περιστροφή κατά 45 μοίρες

Κελί Α2: περιστροφή κατά -90 μοίρες

Κελί Α3: περιστροφή κατά 90 μοίρες

Κελί Α4: κατακόρυφο προσανατολισμό (κατακόρυφο κείμενο).

1188

Από το κελί C2 αντιγράψτε μόνο την μορφοποίηση στο κελί Β2.

1196

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση περιγραμμάτων:

Κελί B2: Πλαίσιο, χοντρή συνεχόμενη γραμμή

Κελί B4: Επάνω και κάτω διπλή λεπτή γραμμή

Κελί B10: Απαλείψτε το εξωτερικό περίγραμμα καθώς και τις διαγώνιες γραμμές.

1197

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση περιγραμμάτων:

Κελί B6: Πλαίσιο με λεπτή συνεχόμενη κόκκινη γραμμή

Κελί B8: Δεξιά γραμμή περιγράμματος και κάτω γραμμή περιγράμματος (και οι δύο γραμμές να είναι πλατιές, συνεχόμενες και χρώματος μπλε). Στη συνέχεια προσθέστε μια διαγώνιο από αριστερά-επάνω και προς τα δεξιά-κάτω με πλατιά συνεχόμενη γραμμή, χρώματος μπλε.

Κελί B10: Απαλείψτε μόνο το μοτίβο και το φόντο.

1219

Μορφοποιήστε τα κελιά Α1:Α10 έτσι ώστε να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων και με 2 δεκαδικά ψηφία κατηγορίας Αριθμού.

Μορφοποιήστε τα κελιά Β1:Β10 έτσι ώστε να εμφανίζονται χωρίς διαχωριστικό χιλιάδων και με 4 δεκαδικά ψηφία κατηγορίας Αριθμού.

1220

Μορφοποιήστε τα κελιά Α1:Β10 έτσι ώστε να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων, με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων και την προεπιλεγμένη νομισματική μονάδα του συστήματος (κατηγορία Νομισματική).

1221

Αντιγράψτε μόνο την μορφοποίηση από τα κελιά Α1:E5 και επικολλήστε την στα κελιά G1:Κ5.

1222

Εφαρμόστε αναδίπλωση κειμένου στο κελί Α1 και απενεργοποιήστε την αναδίπλωση κειμένου στο κελί Β1.

1274

Αφαιρέστε την μορφοποίηση από κελί Ε3.

1285

Στο τρέχον φύλλο εργασίας αλλάξτε στο κελί Α1 την γραμματοσειρά σε Arial ή Arial Greek.

1286

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε στο περίγραμμα του κελιού Β4, διπλή λεπτή γραμμή στο επάνω και κάτω τμήμα του.

1287

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε στο κελί Α4 χρώμα γεμίσματος λευκό.

1288

Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C22:J22 ώστε οι αριθμοί να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων και χωρίς δεκαδικά ψηφία.

1289

Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C20:J21 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ έτσι ώστε δεξιά των αριθμών να εμφανίζεται η νομισματική μονάδα .

1292

Στο τρέχον φύλλο εργασίας στοιχίστε τα περιεχόμενα του κελιού Α1, στο κέντρο (οριζοντίως και καθέτως) του κελιού.

1293

Περιστρέψτε το περιεχόμενο του κελιού Α1 κατά 45 μοίρες.

1304

Μορφοποιήστε με απλή συνεχόμενη γραμμή αυτόματου χρώματος όλα τα περιγράμματα της περιοχής κελιών Β5:J9.