2001

Δημιουργήστε μια νέα βάση δεδομένων στην επιφάνεια εργασίας στον φάκελο IL-ates\Access με το όνομα test.accdb

2002

Ανοίξτε τη βάση δεδομένων που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας στον κατάλογο IL-ates\Access με το όνομα IL-ates2002.accdb

2003

Κλείστε την τρέχουσα βάση δεδομένων.

2028

Ανοίξτε την εφαρμογή Microsoft Access

2030

Από τις ανοιχτές εφαρμογές του Microsoft Office κλείστε μόνο την Microsoft Access

2052

Εμφανίστε ένα οποιοδήποτε θέμα στη βοήθεια του Microsoft Access. Φροντίστε η Βοήθεια να εμφανίζεται σε νέο παράθυρο.

10004

Πως μπορούμε να ανοίξουμε τη βοήθεια του Microsoft Access;

10858

Ένα ευρετήριο σε μια βάση δεδομένων δημιουργείται:

10893

Μια βάση δεδομένων είναι ένα:

10903

Μια βάση δεδομένων αποτελείται από:

11045

Σε μια βάση δεδομένων...

11046

Ποιές από τις παρακάτω βάσεις είναι παραδείγματα μεγάλης κλίμακας βάσεων δεδομένων;

11047

Μια βάση δεδομένων είναι καλό να την σχεδιάζει...

11048

Τα δεδομένα σε μια βάση καταχωρούνται...

11049

Ο διαχειριστής μιας βάσης δίνει πρόσβαση στα δεδομένα...

11050

Αν μια βάση κατερρεύσει ποιός θα προσπαθήσει να την ανακτήσει;

11377

Μια βάση δεδομένων συνήθως οργανώνεται σε ______, εγγραφές και πίνακες

11380

Τι χρησιμοποιούμε για να αποδώσουμε μια ξεχωριστή ταυτότητα σε μια εγγραφή;

11384

Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ αποτελεί παράδειγμα μιας βάσης δεδομένων;

11753

Από ποιούς σχεδιάζονται και δημιουργούνται οι επαγγελματικές βάσεις δεδομένων;

11758

Ποιοι από τους παρακάτω εισάγουν και συντηρούν τα δεδομένα σε μια βάση καθώς και ανακτούν διάφορες πληροφορίες;

11759

Τι θα χρησιμοποιήσουμε αν θέλουμε να προβάλουμε και να συντηρήσουμε εγγραφές;

11760

Αν επεξεργαστούμε, οργανώσουμε και παρουσιάσουμε σε ένα πλαίσιο ________ τότε το αποτέλεσμα θα είναι ________

11765

Μια βάση δεδομένων μεγάλης κλίμακας είναι...

11770

Η νομοθεσία της προστασίας δεδομένων είναι...

11772

Μια βάση δεδομένων είναι ένα...

12846

Μια βάση δεδομένων αποτελείται συνήθως από...

12848

Ποιό από τα παρακάτω αποτελούν παράδειγμα βάσης δεδομένων;