2006

Στον πίνακα Ταινίες εντοπίστε την εγγραφή όπου το πεδίο ΌνομαΤαινίας έχει την τιμή MATRIX Reloaded και αλλάξτε την σε MATRIX REVOLUTIONS. Στην ίδια εγγραφή αλλάξτε την τιμή του πεδίου ΛιανικήΤιμή από 70.00€ σε 80.00€

Αποθηκεύστε την εγγραφή.

2007

Προσθέστε ένα ακόμη πεδίο με όνομα Σχόλια, στον πίνακα Ταινίες και τέτοιον τύπο ώστε να δέχεται κείμενο με 1000 ή περισσότερους χαρακτήρες. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2018

Αλλάξτε το κείμενο της κεφαλίδας (header) της ανοιχτής φόρμας σε Συνεργάτες από Φόρμα Πελατών και ρυθμίστε την γραμματοσειρά σε Times New Roman, μεγέθους 12 στιγμών με έντονη και πλάγια γραφή. Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.

2022

Στο τρέχον ερώτημα διαγράψτε όλα τα κριτήρια. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

2030

Από τις ανοιχτές εφαρμογές του Microsoft Office κλείστε μόνο την Microsoft Access

2035

Στο πεδίο ΛιανικήΤιμή του πίνακα Ταινίες, εφαρμόστε έναν κανόνα επικύρωσης έτσι ώστε να επιτρέπονται μόνο τιμές μεγαλύτερες ή ίσες του 2 και μικρότερες ή ίσες του 100. Όταν ο χρήστης πληκτρολογεί διαφορετικές τιμές να λαμβάνει το μήνυμα Αποδεκτές τιμές από 2 έως 100. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2036

Διαγράψτε τον πίνακα Ταινίες.

2037

Διαγράψτε το ερώτημα ΌλοιΟιΠελάτες

2048

Μια φόρμα είναι ήδη ανοιχτή. Αλλάξτε τον τρόπο προβολής σε Προβολή Σχεδίασης.

2051

Αποθηκεύστε και κλείστε την έκθεση.

2061

Μεταφερθείτε στην προηγούμενη εγγραφή.

2074

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-ένα ανάμεσα στο πεδίο Κωδικός του πίνακα Προϊόντα και στο πεδίο Κωδικός του πίνακα ΠροϊόνταΦωτό. ΜΗΝ ενεργοποιήστε την ακεραιότητα αναφορών.

2083

Με την βοήθεια της ήδη ανοιχτής φόρμας καταχωρήστε μια νέα εγγραφή με τα παρακάτω δεδομένα:

Κωδικός: 888771

Περiγραφή: All Time Classic

Τιμή: 888772

Αποθηκεύστε την εγγραφή αλλά μην κλείσετε την φόρμα.

2090

Ανοίξτε την φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα και βρείτε την εγγραφή του προϊόντος του οποίου η περιγραφή αρχίζει από VIPER 500

2099

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα το οποίο θα χρησιμοποιεί τα πεδία Περιγραφή και Τιμή από τον πίνακα Προϊόντα και το πεδίο ΔιαδρομήΑρχείου του πίνακα ΠροϊόνταΦωτό. Στο πεδίο ΔιαδρομήΑρχείου εφαρμόστε κριτήριο το οποίο θα εμφανίζει τις εγγραφές για τις οποίες υπάρχει φωτογραφία. Όταν εκτελείται το ερώτημα θα εμφανίζονται μόνο τα πεδία Περιγραφή και Τιμή (με αυτή τη σειρά). Αποθηκεύστε το ερώτημα με όνομα q1 και κλείστε το.

2104

Κάντε φθίνουσα ταξινόμηση στον πίνακα Προϊόντα ως προς το πεδίο Τιμή. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2113

Εκτυπώστε ολόκληρη την έκθεση R_Προϊόντα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

2190

Δημιουργήστε έναν νέο πίνακα ο οποίος θα έχει τα παρακάτω πεδία:

1ο πεδίο: όνομα: Κωδικός, τύπος δεδομένων: Αυτόματη αρίθμηση.

2ο πεδίο: όνομα: Όνομα, τύπος δεδομένων: Κείμενο.

3ο πεδίο: όνομα: Πληροφορίες, τύπος δεδομένων: Υπόμνημα.

Aποθηκεύστε τον πίνακα με όνομα Ονόματα και κλείστε τον.

2809

Δημιουργήστε μία κενή φόρμα με όνομα StartForm. Προσθέστε ένα κουμπί με κείμενο Πελάτες, το οποίο όταν κάνει κλικ πάνω του ο χρήστης θα ανοίγει την φόρμα Πελάτες, εμφανίζοντας όλες τις εγγραφές. Προσθέστε ένα ακόμη κουμπί με κείμενο Παραγγελίες το οποίο θα ανοίγει την φόρμα Παραγγελίες.

2818

Εξάγετε τον πίνακα Πελάτες σε μορφή xml, στον φάκελο IL-ates της επιφάνειας εργασίας με όνομα data.xml

2842

Τροποποιήστε το ερώτημα Παραγγελίες20 που είναι ήδη ανοιχτό έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τα προϊόντα που έχουν παραγγελθεί στις 30/1/2004 και έχουν τιμή μικρότερη ή ίση από 50 ευρώ.

10004

Πως μπορούμε να ανοίξουμε τη βοήθεια του Microsoft Access;

10139

Όταν δημιουργούμε μια σχέση μεταξύ δυο πινάκων, μπορούμε ...

10893

Μια βάση δεδομένων είναι ένα:

10894

Το πρωτεύον κλειδί επιτρέπει στο χρήστη:

10905

Η αλλαγή του μεγέθους - μήκους ενός πεδίου Κειμένου από 10 σε 6 χαρακτήρες θα…

11758

Ποιοι από τους παρακάτω εισάγουν και συντηρούν τα δεδομένα σε μια βάση καθώς και ανακτούν διάφορες πληροφορίες;

11764

Αν θέλουμε να εκτυπώσουμε επιλεγμένες πληροφορίες από έναν πίνακα ή ερώτημα τι θα χρησιμοποιήσουμε;

11768

Πως θα ελαχιστοποιήσουμε τα διπλότυπα των δεδομένων σε μια βάση;