2013

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-πολλά ανάμεσα στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Πελάτες και στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Ενοικιάσεις. Ενεργοποιήστε την ακεραιότητα αναφορών και να επιτρέπονται οι ενημερώσεις και οι διαγραφές εγγραφών .

2014

Διαγράψτε την σχέση που υπάρχει μεταξύ των πινάκων Ενοικιάσεις και Όροι

2074

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-ένα ανάμεσα στο πεδίο Κωδικός του πίνακα Προϊόντα και στο πεδίο Κωδικός του πίνακα ΠροϊόνταΦωτό. ΜΗΝ ενεργοποιήστε την ακεραιότητα αναφορών.

2075

Απενεργοποιήστε την ακεραιότητα αναφορών και στη συνέχεια διαγράψτε την σχέση που υπάρχει μεταξύ του πεδίου ΈτοςΚυκλοφορίας του πίνακα Αντίτυπα και του πεδίου ΈτοςΚυκλοφορίας του πίνακα Ταινίες χωρίς να διαγραφεί η σχέση μεταξύ των πεδίων ΌνομαΤαινίας αντίστοιχα.

2076

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-ένα ανάμεσα στο πεδίο Κωδικός του πίνακα Προϊόντα και στο πεδίο Κωδικός του πίνακα ΠροϊόνταΦωτό (ελέγξε αν ο σχετιζόμενος πίνακας είναι ο ΠροϊόνταΦωτό). Ενεργοποιήστε την ακεραιότητα αναφορών για την διαδοχική ενημέρωση εγγραφών αλλά να MHN επιτρέπονται διαγραφές σχετικών εγγραφών.

2077

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-πολλά ανάμεσα στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Πελάτες και στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Ενοικιάσεις. Ενεργοποιήστε την ακεραιότητα αναφορών.

2189

Διαγράψτε τη σχέση μεταξύ του πίνακα Προϊόντα και Παραγγελίες. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

10139

Όταν δημιουργούμε μια σχέση μεταξύ δυο πινάκων, μπορούμε ...

10808

Ποιος ο σκοπός της δημιουργίας σχέσης μεταξύ πινάκων σε μια βάση δεδομένων;

10809

Τι μας εξασφαλίζουν οι κανόνες ακεραιότητας αναφορών (referential integrity) μεταξύ σχετιζόμενων πεδίων;

10904

Σε μια βάση δεδομένων οι συσχετιζόμενοι πίνακες επιτρέπουν:

11381

Οι σχέσεις μεταξύ των πινάκων σε μια βάση δεδομένων μας επιτρέπουν να...

11771

Για ποιον λόγο υπάρχουν συσχετιζόμενοι πίνακες;

12844

Ποιός είναι ο σκοπός της συσχέτισης πινάκων;

12847

Πότε δεν μπορούμε να διαγράψουμε εγγραφές σε πίνακες συσχετισμένους με πρωτεύοντα κλειδιά;