5407

Στοιχίστε τα περιεχόμενα του κελιού Ε1 στο άνω μέρος του κελιού.

5408

Μορφοποιήστε τα κελιά της περιοχής C15:J15 ούτως ώστε στο περίγραμμα να εμφανίζεται απλή συνεχόμενη γραμμή μόνο στο επάνω και στο κάτω μέρος.

5409

Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C22:J22 ώστε να εμφανίζουν τους αριθμούς με διαχωριστικό χιλιάδων, χωρίς δεκαδικά ψηφία, χωρίς αρχικά μηδενικά και σε περίπτωση που οι αριθμοί είναι αρνητικοί να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα χωρίς πρόσημο.

5410

Μορφοποιήστε τους αριθμούς της περιοχής L5:L9 ώστε να εμφανίζονται ως ποσοστά επί τοις εκατό με ένα δεκαδικό ψηφίο και ένα αρχικό μηδενικό.

5411

Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C20:J21 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ έτσι ώστε οι αριθμοί να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων, ένα αρχικό μηδενικό, η νομισματική μονάδα να εμφανίζεται στα δεξιά του αριθμού, χωρίς δεκαδικά ψηφία, με ένα αρχικό μηδενικό, ενώ σε περίπτωση που η περιοχή περιέχει αρνητικές τιμές αυτές να εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα χωρίς πρόσημο.

5412

Εφαρμόστε κατάλληλη μορφή ημερομηνίας στα κελιά Α1:Α4 έτσι ώστε να εμφανίζονται ως εξής:

15/01/2004

15 Ιαν 04

15 Ιανουαρίου 2004

15/01/04 03:20

5413

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση:

Κελί Α1: Γραμματοσειρά Arial ή Arial Greek μεγέθους 22

Κελί Α2: Γραμματοσειρά Times New Roman ή Times New Roman Greek μεγέθους 20

Κελί Α3: Γραμματοσειρά Arial ή Arial Greek μεγέθους 10

Κελί Α4: Γραμματοσειρά Times New Roman ή Times New Roman Greek μεγέθους 14

5414

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση:

Κελί Α1: έντονη γραφή

Κελί Α2: πλάγια γραφή

Κελί Α3: υπογραμμισμένη γραφή

Κελί Α4: διπλά υπογραμμισμένη γραφή

5415

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση:

Κελί Α1: χρώμα γραμματοσειράς κόκκινο

Κελί Α2: χρώμα γεμίσματος Μπλε και χρώμα γραμματοσειράς κίτρινο

Κελί Α3: χρώμα γεμίσματος μαύρο και χρώμα γραμματοσειράς λευκό

Κελί Α4: χρώμα γεμίσματος κόκκινο

Κελί Α5: χρώμα γεμίσματος μαύρο

5416

Αντιγράψτε και επικολλήστε μόνο την μορφοποίηση από τα κελιά Α1:Α5 στα κελιά D7:D11

5417

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω στοίχιση:

Κελί Α1: στο κέντρο οριζοντίως και στη μέση κατακόρυφα του κελιού.

Κελί Α2: στην πάνω αριστερή γωνία του κελιού

Κελί Α3: στη μέση και αριστερά

Κελί Α4: στο κέντρο και κάτω

5418

Στοιχίστε, με συγχώνευση κελιών, την λέξη Title στο κέντρο του εύρους κελιών Α1:D1

5419

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω στοίχιση-προσανατολισμό:

Κελί Α1: περιστροφή κατά 45 μοίρες

Κελί Α2: περιστροφή κατά 270 μοίρες

Κελί Α3: περιστροφή κατά 90 μοίρες

Κελί Α4: κατακόρυφο προσανατολισμό (συσσωρευμένα κάθετα)

5420

Από το κελί C2 αντιγράψτε μόνο την μορφοποίηση στο κελί Β2.

5421

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση περιγραμμάτων:

Κελί B2: Πλαίσιο, χοντρή συνεχόμενη γραμμή 5,00pt

Κελί B4: Επάνω και κάτω διπλή λεπτή γραμμή 2,60pt

Κελί B10: Απαλείψτε το εξωτερικό περίγραμμα καθώς και τις διαγώνιες γραμμές.

5422

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση περιγραμμάτων:

Κελί B2: Πλαίσιο με λεπτή συνεχόμενη κόκκινη γραμμή πάχους 1pt

Κελί B4: Δεξιά γραμμή περιγράμματος και κάτω γραμμή περιγράμματος (και οι δύο γραμμές να είναι πλατιές συνεχόμενες και χρώματος μπλε πάχους 5pt). Στη συνέχεια προσθέστε μια διαγώνιο από αριστερά-επάνω και προς τα δεξιά-κάτω με πλατιά συνεχόμενη γραμμή χρώματος μπλε πάχους 5pt

Κελί B10: Απαλείψτε μόνο το φόντο

5423

Μορφοποιήστε τα κελιά Α1:Α10 έτσι ώστε να εμφανίζονται με ένα αρχικό μηδενικό, διαχωριστικό χιλιάδων και με 2 δεκαδικά ψηφία κατηγορίας Αριθμού.

Μορφοποιήστε τα κελιά Β1:Β10 έτσι ώστε να εμφανίζονται με ένα αρχικό μηδενικό, χωρίς διαχωριστικό χιλιάδων και με 4 δεκαδικά ψηφία κατηγορίας Αριθμού.

5424

Μορφοποιήστε τα κελιά Α1:Β10 έτσι ώστε να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων, με ένα αρχικό μηδενικό, με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων, όχι αρνητικοί με κόκκινο και την κατηγορία Νόμισμα.

5425

Αντιγράψτε μόνο την μορφοποίηση από τα κελιά Α1:E5 και επικολλήστε την στα κελιά G1:Κ5

5426

Εφαρμόστε αναδίπλωση κειμένου στο κελί Α1 και απενεργοποιήστε την αναδίπλωση κειμένου στο κελί Β1

5427

Αφαιρέστε την μορφοποίηση από κελί Ε1

5428

Στο τρέχον φύλλο εργασίας αλλάξτε στο κελί Α1 την γραμματοσειρά σε Arial ή Arial Greek.

5429

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε στο περίγραμμα του κελιού A3, διπλή λεπτή γραμμή πάχους 1,10pt, στο επάνω και κάτω τμήμα του.

5430

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε στο κελί Α1 χρώμα γεμίσματος λευκό

5431

Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C22:J22 ώστε να εμφανίζουν τους αριθμούς με διαχωριστικό χιλιάδων και χωρίς δεκαδικά ψηφία και ένα αρχικό μηδενικό.

5432

Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C20:J21 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ έτσι ώστε δεξιά των αριθμών να εμφανίζεται η νομισματική μονάδα

5433

Στο τρέχον φύλλο εργασίας στοιχίστε τα περιεχόμενα του κελιού Α1, στο κέντρο (οριζοντία και κατακόρυφα) του κελιού.

5434

Περιστρέψτε τα περιεχόμενα του κελιού Α1 κατά 45 μοίρες

5435

Μορφοποιήστε με απλή συνεχόμενη γραμμή μαύρου χρώματος όλα τα περιγράμματα της περιοχής κελιών Β5:J9.