5319

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής (όχι του λογιστικού φύλλου) ως εξής:

Όνομα/Επώνυμο/Αρχικά: kostas / goutoudis / kg

και να προβάλονται οι μαθηματικοί τύποι

5334

Συμπληρώστε αυτόματα την περιοχή από Α5:Α110 με την λογική που υπάρχει στα κελιά Α3:Α4.

5339

Επιλέξτε την περιοχή κελιών Β1:Κ9 και ορίστε την σαν περιοχή εκτύπωσης.

5340

Στο φύλλο διαγωνισμός1 ταξινομείστε όλα τα δεδομένα πρώτα κατά το πεδίο Πωλητής έπειτα κατά το πεδίο Περιοχή και στη συνέχεια κατά το πεδίο Σύνολο. Όλα κατά αύξουσα σειρά. Στη συνέχεια μορφοποιείστε την περιοχή του Συνόλου ούτως ώστε τα κελιά με τιμή μικρότερη ή ίση του 1000 να εμφανίζονται με βάση το πρότυπο επικεφαλίδα.

5369

Προσαρμόστε αυτόματα το πλάτος της δεύτερης (Β) στήλης και το ύψος της έβδομης (7) γραμμής στο φύλλο εργασίας της οθόνης

5375

Εισάγετε ένα φύλλο εργασίας μετά από το φύλλο ΠΩΛΗΣΕΙΣ και πριν από το 2η ωρα2 και ονομάστε το ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2003

5376

Στο υπάρχον βιβλίο εργασίας μετονομάστε τα φύλλα ως εξής:

Φύλλο1 (Sheet1): Έσοδα - Φύλλο2 (Sheet2): Έξοδα - Φύλλο3 (Sheet3): Σύνολο

Στο φύλλο Έσοδα εισάγετε στο κελί Α1 το ποσό 1000

Στο φύλλο Έξοδα εισάγετε στο κελί Α1 το ποσό 500

Στο φύλλο Σύνολο και στο κελί Α1 εμφανίστε τη διαφορά του Α1 από το φύλλο Έσοδα από το Α1 του φύλλου Έξοδα, (ΟΧΙ 1000-500) αλλά με τρόπο ούτως ώστε αν αλλάζει η τιμή σε κάποιο από τα φύλλα έσοδα-έξοδα να αλλάζει και η τιμή στο φύλλο σύνολο.

5378

Ορίστε την σειρά των φύλλων εργασίας ως εξής:

mySheetFor2004, mySheet2, mySheetFor2005, mySheet1

5389

Μέσα στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2, διορθώστε το σφάλμα στον τύπο του κελιού D20

5391

Δεδομένου ότι πωλήσεις είναι η ποσότητα έναρξης+την ποσότητα αγορών-την ποσότητα λήξης-την ποσότητα καταστροφών, εισάγετε κατάλληλο τύπο στα κελιά F7:F9 ώστε να υπολογίζονται οι πωλήσεις για το κάθε είδος.

Στο εύρος κελιών H7:H9 εισάγετε κατάλληλο τύπο που να υπολογίζει την αξία πωλήσεων σε δραχμές και από το αποτέλεσμα αυτό υπολογίστε την αξία πωλήσεων σε Euro (η ισοτιμία του euro-δραχμές είναι στο κελί G2) στα κελιά I7:I9

5392

Στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ αναπαράγετε την συνάρτηση του κελιού C9 στο εύρος των κελιών D9:K9

5393

Στο κελί Β4 μεταβάλετε έτσι την συνάρτηση ώστε η αναφορά στο κελί Α1 να είναι απόλυτη μόνο κατά την στήλη

5403

Στο κελί G9 εμφανίζεται το κόστος της μνήμης RAM σε ευρώ. Υπολογίστε στο κελί Η9 το κόστος της μνήμης RAM σε δολλάρια, λαμβάνοντας υπ' όψιν την αναλογία ευρώ/δολλαρίου του κελιού Ε19. Στη συνέχεια αναπαράγετε τον τύπο στην περιοχή Η10:Η17

5412

Εφαρμόστε κατάλληλη μορφή ημερομηνίας στα κελιά Α1:Α4 έτσι ώστε να εμφανίζονται ως εξής:

15/01/2004

15 Ιαν 04

15 Ιανουαρίου 2004

15/01/04 03:20

5419

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω στοίχιση-προσανατολισμό:

Κελί Α1: περιστροφή κατά 45 μοίρες

Κελί Α2: περιστροφή κατά 270 μοίρες

Κελί Α3: περιστροφή κατά 90 μοίρες

Κελί Α4: κατακόρυφο προσανατολισμό (συσσωρευμένα κάθετα)

5422

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση περιγραμμάτων:

Κελί B2: Πλαίσιο με λεπτή συνεχόμενη κόκκινη γραμμή πάχους 1pt

Κελί B4: Δεξιά γραμμή περιγράμματος και κάτω γραμμή περιγράμματος (και οι δύο γραμμές να είναι πλατιές συνεχόμενες και χρώματος μπλε πάχους 5pt). Στη συνέχεια προσθέστε μια διαγώνιο από αριστερά-επάνω και προς τα δεξιά-κάτω με πλατιά συνεχόμενη γραμμή χρώματος μπλε πάχους 5pt

Κελί B10: Απαλείψτε μόνο το φόντο

5423

Μορφοποιήστε τα κελιά Α1:Α10 έτσι ώστε να εμφανίζονται με ένα αρχικό μηδενικό, διαχωριστικό χιλιάδων και με 2 δεκαδικά ψηφία κατηγορίας Αριθμού.

Μορφοποιήστε τα κελιά Β1:Β10 έτσι ώστε να εμφανίζονται με ένα αρχικό μηδενικό, χωρίς διαχωριστικό χιλιάδων και με 4 δεκαδικά ψηφία κατηγορίας Αριθμού.

5432

Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C20:J21 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ έτσι ώστε δεξιά των αριθμών να εμφανίζεται η νομισματική μονάδα

5438

Ορίστε σαν τον κύριο τίτλο του γραφήματος που βρίσκεται στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2 σε Πωλήσεις ανά Είδος

5439

Στο φύλλο διαγωνισμός2 εμφανίστε σε γράφημα (Στήλη με Όψη 3Δ) τις πωλήσεις των τεσσάρων εταιριών για τον μήνα Αύγουστο, που εμφανίζονται στο φύλλο Πωλήσεις. Αλλάξτε το χρώμα των στηλών σε Μπλε, το σχήμα των στηλών σε πυραμίδες και την προοπτική του γραφήματος σε 100%.

5441

Στο τρέχον γράφημα ορίστε σαν φόντο το παρακάτω εφέ γεμίσματος:

Διαβάθμιση γραμμικά κίτρινο-καφέ.

Επίσης το γράφημα να μην έχει περίγραμμα.

5443

Στο τρέχον γράφημα πίτας αλλάξτε χρώμα ως εξής:

Μνήμη RAM σε μαύρο

Σκληρός δίσκος σε κόκκινο

Οθόνη σε λευκό

5453

Στο αριστερό μέρος της κεφαλίδας του φύλλου εργασίας εισάγετε το κείμενο Πωλήσεις Υπολογιστών (χωρίς την μορφοποίηση).

5454

Διαμορφώστε το φύλλο εργασίας 2η ωρα2 με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε η δεύτερη γραμμή, να εκτυπώνεται αυτόματα στο πάνω μέρος κάθε σελίδας.

5457

Στο τρέχον φύλλο εργασίας ορίστε τα περιθώρια σελίδας ως εξής:

Επάνω: 3.0 εκ, Κάτω: 3.0 εκ, Αριστερά: 2.0 εκ, Δεξιά: 2.0 εκ,

5466

Ορίστε το υποσέλιδο του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ έτσι ώστε στο αριστερό τμήμα να εκτυπώνεται η τρέχουσα ημερομηνία. Επίσης ορίστε το υποσέλιδο του φύλλου εργασίας 2η ωρα2 έτσι ώστε στο δεξιό τμήμα να εκτυπώνεται η τρέχουσα ώρα.

5485

Στην περιοχή κελιών Β1:Β50 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία να στρογγυλοποιεί με ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων τις τιμές από την στήλη Α. Στην περιοχή κελιών C1:C50 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία να στρογγυλοποιεί με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων τις τιμές από την στήλη Α. Στην περιοχή κελιών D1:D50 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία να στρογγυλοποιεί σε δεκάδες τις τιμές από την στήλη Α.

5490

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης στο κελί C8 εμφανίστε την τιμή 198 αν το κελί C2 είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 3000. Σε καθε άλλη περίπτωση θα εμφανίζει την τιμή 0,198.

5502

Χρησιμοποιώντας την συνάρτηση countblank στο κελί B1 υπολογίστε τα κενά κελιά για την περιοχή Α1:A400.

5514

Στο τρέχον γράφημα, εμφανίστε τις ετικέτες δεδομένων των τιμών με μορφή ποσοστών.