6629

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα sumposotita το οποίο να εμφανίζει το άθροισμα της ποσότητας από τον πίνακα Παραγγελίες. Το όνομα του υπολογιζόμενου πεδίου να είναι sum1

6630

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα productplithos το οποίο να εμφανίζει το πλήθος των εγγραφών από τον πίνακα Προϊόντα. Το όνομα του υπολογιζόμενου πεδίου να είναι plithos (χρησιμοποιήστε το πεδίο Κωδικός για τις ανάγκες του ερωτήματος)

6632

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα pelpro το οποίο να εμφανίζει τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Περιγραφή (με αυτήν την σειρά) από το ερώτημα r_orders. Το ερώτημα pelpro να εμφανίζει τις μοναδικές (διακριτές) τιμές.