6505

Από τις ανοιχτές εφαρμογές του Open Office κλείστε μόνο την OpenOffice.org Base

6511

Αποκρύψτε την γραμμή εργαλείων Στοιχεία ελέγχου φόρμας και εμφανίστε την γραμμή εργαλείων Εργαλεία

6515

Διαγράψτε τον πίνακα Ταινίες.

6522

Μεταφερθείτε στην προηγούμενη εγγραφή.

6545

Δημιουργήστε έναν νέο πίνακα ο οποίος θα έχει τα παρακάτω πεδία:

1ο πεδίο: όνομα: Κωδικός,τύπος δεδομένων: BIGINT, Κλειδί, Αυτόματη τιμή

2ο πεδίο: όνομα: Όνομα, τύπος δεδομένων: Κείμενο (Text)

3ο πεδίο: όνομα: Πληροφορίες,τύπος δεδομένων: Σημείωμα (Memo).

Aποθηκεύστε τον πίνακα με όνομα Ονόματα και κλείστε τον.

6555

Αλλάξτε το κείμενο της κεφαλίδας (header) της ανοιχτής φόρμας σε Συνεργάτες από Φόρμα Πελατών και ρυθμίστε την γραμματοσειρά σε Times New Roman, μεγέθους 20 στιγμών με έντονη και πλάγια γραφή. Αποθηκεύστε και κλείστε την φόρμα.

6563

Με την βοήθεια της ήδη ανοιχτής φόρμας καταχωρήστε μια νέα εγγραφή με τα παρακάτω δεδομένα:

Κωδικός: 888771

Περiγραφή: All Time Classic

Τιμή: 888772

Αποθηκεύστε την εγγραφή αλλά μην κλείσετε την φόρμα.

6567

Αναζητήστε την πρώτη εγγραφή η οποία στο πεδίο Σχόλια περιέχει το κείμενο λάθος.

6571

Ανοίξτε την φόρμα ΦόρμαΠροϊόντα και εφαρμόστε φίλτρο που να εμφανίζει μόνο τις εγγραφές όπου η Περιγραφή αρχίζει από CLIFFORD ΜΗΝ κλείσετε την φόρμα.

6581

Εισάγετε τα κατάλληλα κριτήρια στον τρέχον ερώτημα έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τους πελάτες όπου το ΤΚ τους να αρχίζει από 54. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

6584

Διαμορφώστε το τρέχον ερώτημα έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τα πεδία Όνομα και ΤΚ και να εμφανίζει μόνο τους πελάτες όπου το ΤΚ τους να αρχίζει από 54. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

6587

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα το οποίο θα βασίζεται στα πεδία Περιγραφή και Τιμή από τον πίνακα Προϊόντα και στο πεδίο ΔιαδρομήΑρχείου του πίνακα ΠροϊόνταΦωτό. Στο πεδίο ΔιαδρομήΑρχείου εφαρμόστε κριτήριο το οποίο θα εμφανίζει τις εγγραφές για τις οποίες υπάρχει φωτογραφία. Όταν εκτελείται το ερώτημα θα εμφανίζονται μόνο τα πεδία Περιγραφή και Τιμή (με αυτή τη σειρά). Αποθηκεύστε το ερώτημα με όνομα q1 και κλείστε το.

6598

Κάντε φθίνουσα ταξινόμηση στον πίνακα Προϊόντα ως προς το πεδίο Τιμή. Κλείστε τον πίνακα.

6606

Αποθηκεύστε και κλείστε την αναφορά.

6619

Εκτυπώστε μόνο την 5η σελίδα από την αναφορά R_Προϊόντα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή.

6630

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα productplithos το οποίο να εμφανίζει το πλήθος των εγγραφών από τον πίνακα Προϊόντα. Το όνομα του υπολογιζόμενου πεδίου να είναι plithos (χρησιμοποιήστε το πεδίο Κωδικός για τις ανάγκες του ερωτήματος)

6636

Διαγράψτε τη σχέση μεταξύ του πίνακα Προϊόντα και Παραγγελίες. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

12024

Αν επεξεργαστούμε και οργανώσουμε και παρουσιάσουμε σε ένα πλαίσιο __________ τότε το αποτέλεσμα θα είναι __________

12033

Ποιοι από τους παρακάτω εισάγουν και συντηρούν τα δεδομένα σε μια βάση καθώς και ανακτούν διάφορες πληροφορίες;

12037

Μια βάση δεδομένων αποτελείται από:

12045

Ποιό από τα παρακάτω αποτελούν παράδειγμα βάσης δεδομένων;

12046

Τι θα χρησιμοποιήσουμε για την εξαγωγή και την ανάλυση των δεδομένων;

12048

Τι μπορούμε να επιταχύνουμε με ένα ευρετήριο;

12060

Η αλλαγή του μεγέθους - μήκους ενός πεδίου Κειμένου από 10 σε 6 χαρακτήρες θα…

12062

Κάθε πεδίο έχει συσχετιζόμενες ιδιότητες όπως...

12069

Τι μας εξασφαλίζουν οι επιλογές ενημέρωσης και διαγραφής μεταξύ σχετιζόμενων πεδίων;

12070

Ποιός είναι ο σκοπός της συσχέτισης πινάκων;

12073

Μια αναφορά την χρησιμοποιούμε για...

12075

Ποιός είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να εκτυπώσουμε μια έκθεση στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή;

12076

Ποιός από τους παρακάτω τρόπους σας επιτρέπει να εκτυπώσετε δέκα(10) αντίγραφα μιας έκθεσης στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή;