Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

Σχόλια Σημειώσεις Τέλους
Υποσημειώσεις Πίνακες
Όλα τα υπόλοιπα
Κωδικός ερώτησης: 10112 28/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Χρησιμοποιώντας την επιλογή Μετάβαση του Word μπορούμε να περιηγηθούμε στα αντικείμενα:

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google

 

 

 


Χρησιμοποιώντας την επιλογή Μετάβαση του Word μπορούμε να περιηγηθούμε στα αντικείμενα: