Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Eine Abfrage Keine dieser Objekte
Einen Bericht Ein Formular
Κωδικός ερώτησης: 11764 18/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche der folgenden Objekte würden Sie benutzen, um ausgewählte Informationen aus einer Tabelle bzw. Abfrage zu drucken?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Welche der folgenden Objekte würden Sie benutzen, um ausgewählte Informationen aus einer Tabelle bzw. Abfrage zu drucken?