Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Using the Print button of the Preview toolbar. Selecting the Print preview command from the File menu.
Selecting the Print command from the File menu. Selecting the Report view option from the View menu.
Κωδικός ερώτησης: 12076 11/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which of the following ways allows printing 10 copies of a report to the default printer?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0