Κωδικός ερώτησης: 1226 4/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μορφοποιήστε τα κελιά Β1:Β10 σε αριθμό με ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων και διαχωριστικό χιλιάδων. Στην συνέχεια εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση στην περιοχή αυτή ώστε να εμφανίζεται η διαφορά ημερών από την ημερομηνία που βρίσκεται στη στήλη Α με την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Μορφοποιήστε τα κελιά Β1:Β10 σε αριθμό με ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων και διαχωριστικό χιλιάδων. Στην συνέχεια εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση στην περιοχή αυτή ώστε να εμφανίζεται η διαφορά ημερών από την ημερομηνία που βρίσκεται στη στήλη Α με την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.