Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

The user may have access to his/her files from any place providing access to the Internet. The user may share his/her files with other users.
It is a kind of service that is always offered free of charge.
Κωδικός ερώτησης: 13507 37/37
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which of the following is not an advantage of online file storage?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Which of the following is not an advantage of online file storage?