Κωδικός ερώτησης: 1528 11/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο κελί Β1 του φύλλου εργασίας Total εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση ώστε να αθροίζει τα κελιά Α1:Α10 από το φύλλο FF1 έως το φύλλο FF12. Ομοίως στο κελί Β2 ώστε να υπολογίζει τον μέσο όρο για το ίδιο εύρως κελιών, στο Β3 το ελάχιστο, στο Β4 το μέγιστο και στο Β5 το πλήθος των αριθμών.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Στο κελί Β1 του φύλλου εργασίας Total εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση ώστε να αθροίζει τα κελιά Α1:Α10 από το φύλλο FF1 έως το φύλλο FF12. Ομοίως στο κελί Β2 ώστε να υπολογίζει τον μέσο όρο για το ίδιο εύρως κελιών, στο Β3 το ελάχιστο, στο Β4 το μέγιστο και στο Β5 το πλήθος των αριθμών.