Κωδικός ερώτησης: 1547 14/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε κατάλληλες συναρτήσεις στην περιοχή κελιών G5:G10 έτσι ώστε να υπολογίζεται η μελλοντική αξία μιας επένδυσης με βάση περιοδικές, σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο. Τα δεδομένα δίνονται στην περιοχή κελιών Β5:F10

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εισάγετε κατάλληλες συναρτήσεις στην περιοχή κελιών G5:G10 έτσι ώστε να υπολογίζεται η μελλοντική αξία μιας επένδυσης με βάση περιοδικές, σταθερές πληρωμές και σταθερό επιτόκιο. Τα δεδομένα δίνονται στην περιοχή κελιών Β5:F10