Κωδικός ερώτησης: 1550 17/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση στο κελί G5 έτσι ώστε να υπολογίζεται η καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης με βάση ένα προεξοφλητικό επιτόκιο και μια σειρά μελλοντικών πληρωμών (αρνητικές τιμές) και εισοδημάτων (θετικές τιμές). Τα δεδομένα δίνονται στην περιοχή κελιών Β5:F10.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση στο κελί G5 έτσι ώστε να υπολογίζεται η καθαρή παρούσα αξία μιας επένδυσης με βάση ένα προεξοφλητικό επιτόκιο και μια σειρά μελλοντικών πληρωμών (αρνητικές τιμές) και εισοδημάτων (θετικές τιμές). Τα δεδομένα δίνονται στην περιοχή κελιών Β5:F10.