Κωδικός ερώτησης: 2013 1/17
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Create a one-to-many relationship between the CustomersCode fields in the Customers and Rents tables. Enforce the referential integrity and make sure cascade updating and deleting records are enabled.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016