Κωδικός ερώτησης: 2801 10/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εξάγετε τον πίνακα Προϊόντα σε αρχείο κειμένου με όνομα Προϊόντα.txt στον φάκελο IL-ates\Access της επιφάνειας εργασίας. Το αρχείο να είναι οριoθετημένο με τον χαρακτήρα tab

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016