Κωδικός ερώτησης: 2813 17/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Modify the type of the Type field of Orders table in the appropriate way to create a relationship between this field and the IDTypeOrder field of the TypeOrders table. Activate the referential integrity. Save the changes.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016