Κωδικός ερώτησης: 464 12/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο παρόν έγγραφο μορφοποιήστε το κείμενο Καφέ αμάν ως επικεφαλίδα 1

Και τα κείμενα Στην Θεσσαλονίκη και Στην Αθήνα ως επικεφαλίδα 2. Στη συνέχεια ορίστε ως διαφορετικά δευτερεύοντα έγγραφα τα κείμενα που ξεκινούν με Στην Θεσσαλονίκη... έως ...Σμυρναϊκόν κέντρον και Στην Αθήνα... έως ...τραγουδάκια τους. Αποθηκεύστε το πρωτεύον έγγραφο με όνομα Καφέ αμάν σε έναν νέο φάκελο με όνομα TEST4UFolder που θα δημιουργήσετε στην επιφάνεια εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016