1115

Στο αριστερό μέρος της κεφαλίδας του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ εισάγετε το κείμενο Πωλήσεις Υπολογιστών (χωρίς την μορφοποίηση).

1117

Διαμορφώστε το φύλλο εργασίας 2η ωρα2 με τέτοιον τρόπο ούτως ώστε η δεύτερη γραμμή, να εκτυπώνεται αυτόματα στο πάνω μέρος κάθε σελίδας.

1122

Συμπληρώστε αυτόματα την περιοχή από Α5:Α110 με την λογική που υπάρχει στα κελιά Α3:Α4.

1128

Ορίστε σαν τον κύριο τίτλο του γραφήματος που βρίσκεται στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2 το Πωλήσεις ανά Είδος

1130

Μέσα στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2, διορθώστε το σφάλμα στον τύπο του κελιού D20. (Λάβετε υπόψιν σας πως ο τύπος γράφτηκε με το πληκτρολόγιο ρυθμισμένο στην Ελληνική γλώσσα).

1131

Εισάγετε ένα φύλλο εργασίας μετά από το φύλλο ΠΩΛΗΣΕΙΣ και πριν από το 2η ωρα2 και ονομάστε το ΠΩΛΗΣΕΙΣ 2003

1134

Επιλέξτε την περιοχή κελιών Β1:Κ9 και ορίστε την ως περιοχή εκτύπωσης.

1140

Στο υπάρχον βιβλίο εργασίας μετονομάστε τα φύλλα ως εξής:

Φύλλο1 (Sheet1): Έσοδα - Φύλλο2 (Sheet2): Έξοδα - Φύλλο3 (Sheet3): Σύνολο

Στο φύλλο Έσοδα εισάγετε στο κελί Α1 το ποσό 1000

Στο φύλλο Έξοδα εισάγετε στο κελί Α1 το ποσό 500

Στο φύλλο Σύνολο και στο κελί Α1 εμφανίστε τη διαφορά του Α1 από το φύλλο Έσοδα από το Α1 του φύλλου Έξοδα, (ΟΧΙ 1000-500) αλλά με τρόπο όμως ούτως ώστε αν αλλάξει η τιμή σε κάποιο από τα φύλλα έσοδα-έξοδα να αλλάξει και η τιμή στο φύλλο σύνολο.

1141

Στο φύλλο διαγωνισμός2 εμφανίστε σε γράφημα Στήλη 3Δ τις πωλήσεις των τεσσάρων εταιριών για τον μήνα Αύγουστο, που εμφανίζονται στο φύλλο Πωλήσεις. Αλλάξτε το χρώμα των στηλών σε μπλέ, το σχήμα των στηλών σε πυραμίδες (2) και το βάθος του γραφήματος σε 150.

1142

Στο φύλλο διαγωνισμός1 ταξινομήστε όλα τα δεδομένα πρώτα κατά το πεδίο Πωλητής έπειτα κατά το πεδίο Περιοχή και στη συνέχεια κατά το πεδίο Σύνολο. Όλα κατά αύξουσα σειρά. Στη συνέχεια μορφοποιείστε την περιοχή του Συνόλου ούτως ώστε τα κελιά με τιμή μικρότερη ή ίση του 1000 να εμφανίζονται με γραμματοσειρά κόκκινου χρώματος.

1151

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής ως εξής:

Όνομα χρήστη: kostas

Πλήθος πρόσφατων εγγράφων: 9

και να προβάλονται οι τύποι.

1163

Ορίστε την σειρά των φύλλων εργασίας ως εξής:

mySheetFor2004, mySheet2, mySheetFor2005, mySheet1.

1164

Εφαρμόστε κατάλληλη μορφή ημερομηνίας στα κελιά Α1:Α4 έτσι ώστε να εμφανίζονται ως εξής:

15/1/2004

15-Ιαν-04

15 Ιανουαρίος 2004

15/1/04 3:20

1171

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω στοίχιση-προσανατολισμό:

Κελί Α1: περιστροφή κατά 45 μοίρες

Κελί Α2: περιστροφή κατά -90 μοίρες

Κελί Α3: περιστροφή κατά 90 μοίρες

Κελί Α4: κατακόρυφο προσανατολισμό (κατακόρυφο κείμενο).

1173

Στο γράφημα του φύλλου 2η ώρα2 ορίστε σαν φόντο το παρακάτω εφέ γεμίσματος:

Διαβάθμιση με 2 χρώματα. Χρώμα 1 κόκκινο και Χρώμα 2 λευκό.

Στυλ σκίασης οριζόντιο και παραλλαγή από κόκκινο (επάνω) σε λευκό (κάτω)

Επίσης το γράφημα να μην έχει περίγραμμα.

1175

Στο γράφημα πίτας του φύλλου 2η ώρα2, αλλάξτε το χρώμα ως εξής:

Μνήμη RAM σε μαύρο

Σκληρός δίσκος σε κόκκινο

Οθόνη σε λευκό (Λεύκο, Φόντο 1).

1180

Στο τρέχον φύλλο εργασίας ορίστε τα περιθώρια σελίδας ως εξής:

Επάνω: 3.0 εκ, Κάτω: 3.0 εκ, Αριστερά: 2.0 εκ, Δεξιά: 2.0 εκ, Κεφαλίδας 1.0 εκ, Υποσέλιδου 1.0 εκ.

1189

Δεδομένου ότι πωλήσεις είναι η ποσότητα έναρξης+την ποσότητα αγορών-την ποσότητα λήξης-την ποσότητα καταστροφών, εισάγετε κατάλληλο τύπο στα κελιά F7:F9 ώστε να υπολογίζονται οι πωλήσεις για το κάθε είδος.

Στο εύρος κελιών H7:H9 εισάγετε κατάλληλο τύπο που να υπολογίζει την αξία πωλήσεων σε δραχμές και από το αποτέλεσμα αυτό υπολογίστε την αξία πωλήσεων σε Euro (η ισοτιμία του euro-δραχμές είναι στο κελί G2) στα κελιά I7:I9.

1197

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση περιγραμμάτων:

Κελί B6: Πλαίσιο με λεπτή συνεχόμενη κόκκινη γραμμή

Κελί B8: Δεξιά γραμμή περιγράμματος και κάτω γραμμή περιγράμματος (και οι δύο γραμμές να είναι πλατιές, συνεχόμενες και χρώματος μπλε). Στη συνέχεια προσθέστε μια διαγώνιο από αριστερά-επάνω και προς τα δεξιά-κάτω με πλατιά συνεχόμενη γραμμή, χρώματος μπλε.

Κελί B10: Απαλείψτε μόνο το μοτίβο και το φόντο.

1204

Ορίστε το υποσέλιδο του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ έτσι ώστε στο αριστερό τμήμα να εκτυπώνεται η τρέχουσα ημερομηνία. Επίσης ορίστε το υποσέλιδο του φύλλου εργασίας 2η ωρα2 έτσι ώστε στο δεξιό τμήμα να εκτυπώνεται η τρέχουσα ώρα.

1208

Αποθηκεύστε το τρέχον βιβλίο εργασίας, σε μορφή Κείμενο (Macintosh), με όνομα myMac.txt στον φάκελο IL-ates\Excel ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

1219

Μορφοποιήστε τα κελιά Α1:Α10 έτσι ώστε να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων και με 2 δεκαδικά ψηφία κατηγορίας Αριθμού.

Μορφοποιήστε τα κελιά Β1:Β10 έτσι ώστε να εμφανίζονται χωρίς διαχωριστικό χιλιάδων και με 4 δεκαδικά ψηφία κατηγορίας Αριθμού.

1289

Μορφοποιήστε την περιοχή κελιών C20:J21 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ έτσι ώστε δεξιά των αριθμών να εμφανίζεται η νομισματική μονάδα .

1297

Στο κελί G9 εμφανίζεται το κόστος της μνήμης RAM σε ευρώ. Υπολογίστε στο κελί Η9 το κόστος της μνήμης RAM σε δολλάρια, λαμβάνοντας υπ' όψιν την ισοτιμία ευρώ/δολλαρίου του κελιού Ε19. Στη συνέχεια αναπαράγετε τον τύπο στην περιοχή Η10:Η17.

1298

Προσαρμόστε αυτόματα το πλάτος της δεύτερης (Β) στήλης και το ύψος της έβδομης (7) γραμμής στο φύλλο εργασίας της οθόνης.

1300

Στοιχίστε οριζοντίως το κείμενο ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ που υπάρχει στο κελί Β1, στο κέντρο της περιοχής Β1:J1 χωρίς όμως να συγχωνεύσετε τα κελιά.

1543

Στην περιοχή κελιών Β1:Β50 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία να στρογγυλοποιεί με ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων τις τιμές από την στήλη Α. Στην περιοχή κελιών C1:C50 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία να στρογγυλοποιεί με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων τις τιμές από την στήλη Α. Στην περιοχή κελιών D1:D50 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία να στρογγυλοποιεί σε δεκάδες τις τιμές από την στήλη Α.

1706

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης στο κελί C8 εμφανίστε την τιμή 198 αν το κελί C2 είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 3000. Σε καθε άλλη περίπτωση θα εμφανίζει την τιμή 0,198.

1880

Χρησιμοποιήστε την συνάρτηση countblank στο κελί B1 για να υπολογίσετε τα κενά κελιά για την περιοχή Α1:A400.

1882

Στο τρέχον γράφημα, εμφανίστε μόνο τις ετικέτες δεδομένων των ποσοστών.