2032

Στον πίνακα Πελάτες εισάγετε ένα νέο πεδίο με όνομα Φύλο, τύπο δεδομένων κείμενο και μέγεθος πεδίου 50. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει μόνο Άρρεν ή Θήλυ. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2033

Στον πίνακα Πελάτες εισάγετε ένα νέο πεδίο με όνομα Φύλο, τύπο δεδομένων Αριθμό και μέγεθος πεδίου byte. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει μόνο Άρρεν ή Θήλυ όπου Άρρεν =1 και Θήλυ=2. Οι αριθμοί δεν θα εμφανίζονται. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2034

Στο πεδίο ΛιανικήΤιμή του πίνακα Ταινίες, εφαρμόστε έναν κανόνα επικύρωσης έτσι ώστε να μην επιτρέπεται να εισαχθούν τιμές μεγαλύτερες του 100. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2035

Στο πεδίο ΛιανικήΤιμή του πίνακα Ταινίες, εφαρμόστε έναν κανόνα επικύρωσης έτσι ώστε να επιτρέπονται μόνο τιμές μεγαλύτερες ή ίσες του 2 και μικρότερες ή ίσες του 100. Όταν ο χρήστης πληκτρολογεί διαφορετικές τιμές να λαμβάνει το μήνυμα Αποδεκτές τιμές από 2 έως 100. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2069

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα, ορίστε στο πεδίο Περιγραφή την μάσκα εισαγωγής έτσι ώστε πάντα στην αρχή να γράφει την λέξη new, να ακολουθεί ένα κενό και να ακολουθούν το πολύ 10 γράμματα του χρήστη. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2070

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα, αλλάξτε στο πεδίο Ημερομηνία την μορφή σε Πλήρη ημερομηνία και την μάσκα εισαγωγής σε Σύντομη ημερομηνία. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2071

Στον ήδη ανοιχτό πίνακα, ορίστε στο πεδίο Ημερομηνία κανόνα επικύρωσης έτσι ώστε να επιτρέπεται η εισαγωγή ημερομηνιών μεγαλύτερων ή ίσων από την τρέχουσα ημερομηνία. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2139

Ορίστε το πεδίο Τιμή του πίνακα Προϊόντα να εμφανίζεται με μορφή Ευρώ. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2140

Ορίστε σαν μάσκα εισαγωγής στο πεδίο ΗμερομηνίαΠαραγγελίας του πίνακα Παραγγελίες την μορφή ημέρα/μήνας/έτος με δύο ψηφία το καθένα (π.χ. 31/12/06). Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2141

Προσθέστε ένα ακόμη πεδίο με όνομα Φύλο στο τέλος του πίνακα Πελάτες το οποίο θα παίρνει μία από τις 2 διακριτές τιμές: Α για άρρεν και Θ για θήλυ. Ο τύπος πεδίου να είναι κείμενο με μέγεθος 1 χαρακτήρα. Ορίστε σαν προεπιλεγμένη τιμή την τιμή Α. Εφαρμόστε περιορισμό σε λίστα. Τροποποιήστε με το χέρι τις εγγραφές όπου το φύλλο πρέπει να είναι Θ. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2142

Προσθέστε ένα ακόμη πεδίο με όνομα Σχόλια στο τέλος του πίνακα Πελάτες το οποίο να επιτρέπει την εισαγωγή κειμένου μεγαλύτερου των 1000 χαρακτήρων. Το κείμενο να εισάγεται με πεζούς χαρακτήρες. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2158

Διαγράψτε τον πίνακα Προϊόντα. Κάντε σύνδεση με το αρχείο products που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel\ της επιφάνειας εργασίας. Το όνομα του συνδεδεμένου πίνακα να είναι Προϊόντα.

2159

Διαγράψτε τον πίνακα Προϊόντα. Κάντε εισαγωγή το αρχείο products που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel\ της επιφάνειας εργασίας. Το όνομα του νέου πίνακα να είναι Προϊόντα. Στο πεδίο Κωδικός να μην επιτρέπονται διπλότυπα.

2160

Ορίστε σαν προεπιλεγμένη τιμή στο πεδίο Τιμή του πίνακα Προϊόντα τον αριθμό 100. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2201

Στο πεδίο ΚωδικόςΕίδους του πίνακα Παραγγελίες ορίστε την εμφάνιση ως Πλαίσιο Λίστας. Τα δεδομένα προέλευσης γραμμής να είναι τύπου Πίνακας/Ερώτημα από τον πίνακα Προϊόντα. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2202

Στο πεδίο ΚωδικόςΕίδους του πίνακα Παραγγελίες ορίστε την εμφάνιση ως Σύνθετο πλαίσιο. Τα δεδομένα προέλευσης γραμμής να είναι τύπου Πίνακας/Ερώτημα από τον πίνακα Προϊόντα. Το πλήθος στηλών να είναι 2 και να εμφανίζονται οι Κεφαλίδες στηλών. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2203

Στο πεδίο ΚωδικόςΕίδους του πίνακα Παραγγελίες ορίστε την εμφάνιση ως Σύνθετο πλαίσιο. Τα δεδομένα προέλευσης γραμμής να είναι τύπου Πίνακας/Ερώτημα και θα εμφανίζει μόνο τα πεδία Κωδικός και Περιγραφή με αύξουσα ταξινόμηση ως προς το πεδίο Περιγραφή από τον πίνακα Προϊόντα. Η πρώτη στήλη (πεδίο Κωδικός) να μην εμφανίζεται, το πλήθος στηλών να είναι 2, να μην εμφανίζονται οι Κεφαλίδες στηλών και να υπάρχει περιορισμός στη λίστα. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2204

Στο πεδίο Τιμή του πίνακα Προϊόντα ορίστε κατάλληλο κανόνα επικύρωσης έτσι ώστε η τιμή να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 0 και μικρότερη ή ίση από 2900, ή να παίρνει κάποια από τις παρακάτω 3 τιμές: 3000, 4000, 5000. Το κείμενο επικύρωσης να είναι Λάθος τιμή Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2205

Εισάγετε κατάλληλη μάσκα στο πεδίο ΗμερομηνίαΠαραγγελίας του πίνακα Παραγγελίες έτσι ώστε ο χρήστης να πρέπει να δίνει μέχρι 2 ψηφία για ημέρα, μήνα και έτος. Ο χαρακτήρας κράτησης θέσης να είναι το σύμβολο # Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2206

Στο πεδίο ΤΚ του πίνακα Πελάτες καταργήστε την μάσκα εισαγωγής και ορίστε την κατάλληλη ιδιότητα ώστε να απαιτείται η καταχώρηση δεδομένων σε αυτό το πεδίο. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2207

Στο πεδίο ΤΚ του πίνακα Πελάτες ορίστε την κατάλληλη ιδιότητα ώστε να απαιτείται η καταχώρηση δεδομένων σε αυτό το πεδίο. Η προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου να είναι 54645 Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2208

Στο πεδίο Τιμή του πίνακα Προϊόντα ορίστε κατάλληλο κανόνα επικύρωσης έτσι ώστε η τιμή να είναι μεγαλύτερη ή ίση από 0 και μικρότερη ή ίση από 1000, το κείμενο επικύρωσης να είναι Λάθος τιμή, να απαιτείται η καταχώρηση δεδομένων σε αυτό το πεδίο και η προεπιλεγμένη τιμή του πεδίου να είναι 100. Τέλος, ορίστε ευρετήριο που να επιτρέπονται οι διπλότυπες εγγραφές. Κατά την αποθήκευση του πίνακα φροντίστε να μην εμφανιστεί κάποιο μήνυμα λάθους, λόγω του κανόνα επικύρωσης, αλλάζοντας τις αντίστοιχες τιμές των πεδίων. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2772

Στον πίνακα Προϊόντα αλλάξτε το μέγεθος του πεδίου Περιγραφή σε 5 χαρακτήρες και ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων.

2773

Στον πίνακα Παραγγελίες αλλάξτε τον τύπο του πεδίου ΗμερομηνίαΠαραγγελίας σε Κείμενο μεγέθους 5 χαρακτήρων. Ανοίξτε τον πίνακα σε προβολή φύλλου δεδομένων.

2774

Ορίστε να απαιτείται το πεδίο ΦΠΑ του πίνακα Προϊόντα. Φροντίστε κατά την αποθήκευση του πίνακα να μην εμφανιστούν λάθη.

2792

Στον πίνακα Πελάτες αφαιρέστε την προεπιλεγμένη τιμή από το πεδίο Προσθήκη. Αποθηκεύστε τον πίνακα.

2793

Στο πεδίο ΤρόποςΑποστολής του πίνακα Πελάτες ορίστε ως διαθέσιμες επιλογές τα ΕΛΤΑ και την Courier Αποθηκεύστε τον πίνακα και φροντίστε όλες οι εγγραφές του πίνακα να έχουν ως τρόπο αποστολής τα ΕΛΤΑ.

2794

Στον πίνακα Παραγγελίες εφαρμόστε κατάλληλη ρύθμιση στο πεδίο ΗμερομηνίαΠαραγγελίας έτσι ώστε να επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση ημερομηνιών μεγαλυτέρων της 1/1/2004. Στην προσπάθεια καταχώρησης άλλων ημερομηνιών, να εμφανίζεται το μήνυμα Λάθος ημερομηνία

Αποθηκεύστε τον πίνακα.

2802

Εισάγετε στον πίνακα Πελάτες ένα νέο πεδίο με όνομα email και τύπο υπερσύνδεση. Ορίστε επίσης τέτοια μορφοποίηση έτσι ώστε να εμφανίζονται τα δεδομένα πάντα με πεζούς χαρακτήρες. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

2812

Στο πεδίο Επώνυμο του πίνακα Πελάτες, εφαρμόστε κατάλληλη μάσκα η οποία να εμφανίζει κεφαλαίο το πρώτο γράμμα του επωνύμου και τα υπόλοιπα πεζά. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.