2013

Δημιουργήστε μια σχέση ένα-προς-πολλά ανάμεσα στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Πελάτες και στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Ενοικιάσεις. Ενεργοποιήστε την ακεραιότητα αναφορών και να επιτρέπονται οι ενημερώσεις και οι διαγραφές εγγραφών .

2014

Διαγράψτε την σχέση που υπάρχει μεταξύ των πινάκων Ενοικιάσεις και Όροι

2032

Στον πίνακα Πελάτες εισάγετε ένα νέο πεδίο με όνομα Φύλο, τύπο δεδομένων κείμενο και μέγεθος πεδίου 50. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει μόνο Άρρεν ή Θήλυ. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2040

Διαγράψτε την λειτουργική μονάδα main

2045

Στο υποσέλιδο της τρέχουσας έκθεσης προσθέστε ένα νέο πλαίσιο κειμένου στο οποίο θα εμφανίζεται το πλήθος των εγγραφών.

2054

Διαμορφώστε το τρέχον ερώτημα έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τα πεδία Όνομα και ΤΚ των πελατών, ο ΤΚ των οποίων αρχίζει από 54. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

2111

Δημιουργήστε μία νέα έκθεση που να βασίζεται στο ερώτημα r_orders στην οποία θα εμφανίζονται όλα τα πεδία, ομαδοποίηση με βάση το πεδίο ΚωδικόςΠελάτη, αύξουσα ταξινόμηση κατά Περιγραφή, σύνοψη (ανάλυση και σύνοψη, όχι υπολογισμό ποσοστού) για σύνολο στο πεδίο ΣύνολοΑξίας και σύνολο στο πεδίο Ποσότητα. Αποθηκεύστε την έκθεση με το όνομα r_orders και κλείστε την.

2151

Δημιουργήστε μία νέα φόρμα με διάταξη πίνακα, με όνομα ΠαραγγελίεςΠροϊόντα η οποία θα βασίζεται στο ερώτημα ΠαραγγελίεςΠροϊόντα θα εμφανίζει πεδία ΗμερομηνίαΠαραγγελίας, Περιγραφή, Ποσότητα, Τιμή.

Δημιουργήστε μία νέα φόρμα με διάταξη στήλης, με όνομα Πελάτες η οποία θα βασίζεται στον πίνακα Πελάτες και θα εμφανίζει όλα τα πεδία. Στην φόρμα Πελάτες, εισάγετε σαν δευτερεύουσα φόρμα την ΠαραγγελίεςΠροϊόντα. Το πεδίο σύνδεσης να είναι ο ΚωδικόςΠελάτη. Αποθηκεύστε και κλείστε τη φόρμα.

2153

Τροποποιήστε την φόρμα Πελάτες έτσι ώστε στην σειρά tab το φύλο να είναι προτελευταίο και ο ΚωδικόςΠελάτη τελευταίος.

2164

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα νέο ερώτημα το οποίο θα εμφανίζει όλα τα πεδία από τον πίνακα Προϊόντα και εκείνες τις εγγραφές όπου το πεδίο Περιγραφή

- αρχίζει από Viper και

- περιέχει το γράμμα V ακολουθούμενο από τρεις αριθμούς.

Χρησιμοποιήστε τον τελεστή like μια μόνο φορά.

2173

Στην έκθεση R_Παραγγελίες, στο υποσέλιδο κωδικός πελάτη, εισάγετε ένα νέο πλαίσιο κειμένου που θα υπολογίζει το συνολικό άθροισμα του πεδίου ΣύνολοΑξίας για τον κάθε πελάτη. Εισάγετε και ένα ακόμη πλαίσιο κειμένου που θα υπολογίζει το πλήθος των παραγγελιών για τον κάθε πελάτη. Αποθηκεύστε την έκθεση.

2182

Στην ανοιχτή φόρμα εμφανίστε την κεφαλίδα και το υποσέλιδο σελίδας. Αποθηκεύστε τη φόρμα.

2194

Καταργήστε το ευρετήριο του πεδίου ΚωδικόςΠελάτη και το ευρετήριο του πεδίου ΚωδικόςΕίδους του πίνακα Παραγγελίες. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2195

Εισάγετε ένα νέο ευρετήριο με όνομα NewIndex, το οποίο θα επιτρέπει τις διπλές εγγραφές, στο πεδίο ΚωδικόςΠελάτη του πίνακα Παραγγελίες. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2196

Διαγράψτε την δευτερεύουσα έκθεση από την έκθεση Πελάτες.

2198

Τροποποιήστε κατάλληλα το ερώτημα ώστε να εμφανίσετε στο πρώτο πεδίο του τον υπάλληλο και στο δεύτερο πεδίο του τον προϊστάμενο του κάθε υπαλλήλου. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

2202

Στο πεδίο ΚωδικόςΕίδους του πίνακα Παραγγελίες ορίστε την εμφάνιση ως Σύνθετο πλαίσιο. Τα δεδομένα προέλευσης γραμμής να είναι τύπου Πίνακας/Ερώτημα από τον πίνακα Προϊόντα. Το πλήθος στηλών να είναι 2 και να εμφανίζονται οι Κεφαλίδες στηλών. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2203

Στο πεδίο ΚωδικόςΕίδους του πίνακα Παραγγελίες ορίστε την εμφάνιση ως Σύνθετο πλαίσιο. Τα δεδομένα προέλευσης γραμμής να είναι τύπου Πίνακας/Ερώτημα και θα εμφανίζει μόνο τα πεδία Κωδικός και Περιγραφή με αύξουσα ταξινόμηση ως προς το πεδίο Περιγραφή από τον πίνακα Προϊόντα. Η πρώτη στήλη (πεδίο Κωδικός) να μην εμφανίζεται, το πλήθος στηλών να είναι 2, να μην εμφανίζονται οι Κεφαλίδες στηλών και να υπάρχει περιορισμός στη λίστα. Αποθηκεύστε και κλείστε τον πίνακα.

2211

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα del1 το οποίο θα διαγράφει όλες τις εγγραφές από τον πίνακα Προϊόντα. Εκτελέστε το ερώτημα.

2212

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα del2 το οποίο θα διαγράφει όλες τις εγγραφές οι οποίες θα έχουν τιμή μικρότερη ή ίση με 100 από τον πίνακα Προϊόντα. Εκτελέστε το ερώτημα.

2214

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα update2 το οποίο θα ενημερώνει όλες τις τιμές του πεδίου τιμή, από τον πίνακα Προϊόντα, οι οποίες έχουν σε οποιοδήποτε σημείο της περιγραφής τους την λέξη VIPER, σε τιμή * 1.1 Εκτελέστε το ερώτημα μόνο μία φορά.

2228

Τροποποιήστε κατάλληλα το ερώτημα ΠροΤιμΜιν έτσι ώστε κατά την εκτέλεσή του να προτρέπει τον χρήστη με το μήνυμα Δώστε ελάχιστη τιμή να δίνει έναν αριθμό. Τα προϊόντα που θα εμφανίζονται να έχουν Τιμή μικρότερη ή ίση από τον αριθμό αυτόν. Αποθηκεύστε το ερώτημα.

2233

Προσθέστε μέσα στην φόρμα ΠροϊόνταΦωτό, στην ενότητα λεπτομέρεια, ένα νέο πλαίσιο κειμένου το οποίο θα υπολογίζει το μέγεθος της ασυμπίεστης φωτογραφίας σε kB. Το μέγεθος σε bytes υπολογίζεται με βάση το τύπο Ύψος*Πλάτος*3. Η εμφάνιση να είναι με μορφή Βασική με 2 δεκαδικά ακρίβεια.

2781

Στην φόρμα Πελάτες προσθέστε ένα πλαίσιο ελέγχου το οποίο να είναι συνδεδεμένο με το πεδίο ΝέοςΠελάτης. Το πλαίσιο ελέγχου να έχει τριπλή κατάσταση. Στον πελάτη Κώστα Γουτούδη ορίστε, μέσω της φόρμας, την τιμή κενό. Αποθηκεύστε την εγγραφή.

2794

Στον πίνακα Παραγγελίες εφαρμόστε κατάλληλη ρύθμιση στο πεδίο ΗμερομηνίαΠαραγγελίας έτσι ώστε να επιτρέπεται μόνο η καταχώρηση ημερομηνιών μεγαλυτέρων της 1/1/2004. Στην προσπάθεια καταχώρησης άλλων ημερομηνιών, να εμφανίζεται το μήνυμα Λάθος ημερομηνία

Αποθηκεύστε τον πίνακα.

2797

Τροποποιήστε το ερώτημα r_orders3 έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο το 10% των εγγραφών. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

2800

Εισάγετε σε νέο πίνακα τα προϊόντα που περιέχονται στο βιβλίο ΝέαΠροϊόντα (φύλλλο 1) το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας.

Ονομάστε τον νέο πίνακα ΝέαΠροϊόντα. Για πρωτεύων κλειδί επιλέξτε την στήλη κωδικός.

2807

Στην φόρμα Πελάτες υπάρχει το σύνθετο πλαίσιο Κατηγορία. Προσθέστε ως τέταρτη επιλογή το Υπερχονδρικής.

Προσθέστε μία νέα εγγραφή στον πίνακα Πελάτες όπου η κατηγορία θα είναι Υπερχονδρικής. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

2829

Τροποποιήστε κατάλληλα την φόρμα Μαθητές έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης των τηλεφώνων (πίνακας Τηλέφωνα) και των εξετάσεων (πίνακας Εξετάσεις). Η επιλογή της ενότητας να γίνεται μέσω σύνθετου πλαισίου. Αποθηκεύστε τη βάση.

10966

Εάν τα πεδία είναι πάρα πολλά, ποια δομή είναι καλύτερη;