2023

Εισάγετε τα κατάλληλα κριτήρια στο τρέχον ερώτημα έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τους πελάτες όπου το ΤΚ τους να αρχίζει από 54. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

2054

Διαμορφώστε το τρέχον ερώτημα έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τα πεδία Όνομα και ΤΚ των πελατών, ο ΤΚ των οποίων αρχίζει από 54. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

2099

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα το οποίο θα χρησιμοποιεί τα πεδία Περιγραφή και Τιμή από τον πίνακα Προϊόντα και το πεδίο ΔιαδρομήΑρχείου του πίνακα ΠροϊόνταΦωτό. Στο πεδίο ΔιαδρομήΑρχείου εφαρμόστε κριτήριο το οποίο θα εμφανίζει τις εγγραφές για τις οποίες υπάρχει φωτογραφία. Όταν εκτελείται το ερώτημα θα εμφανίζονται μόνο τα πεδία Περιγραφή και Τιμή (με αυτή τη σειρά). Αποθηκεύστε το ερώτημα με όνομα q1 και κλείστε το.

2128

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα sumposotita το οποίο να εμφανίζει το άθροισμα της ποσότητας από τον πίνακα Παραγγελίες. Το όνομα του υπολογιζόμενου πεδίου να είναι sum1.

2129

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα productplithos το οποίο να εμφανίζει το πλήθος των εγγραφών από τον πίνακα Προϊόντα. Το όνομα του υπολογιζόμενου πεδίου να είναι plithos.

2130

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα myprice το οποίο να εμφανίζει τον μέσο όρο της τιμής των προϊόντων από τον πίνακα Προϊόντα. Το όνομα του υπολογιζόμενου πεδίου να είναι avgprice.

2225

Τροποποιήστε κατάλληλα το ερώτημα ΠροΦωτό έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τα προϊόντα που δεν έχουν φωτογραφίες. Αποθηκεύστε το ερώτημα.

2226

Τροποποιήστε κατάλληλα το ερώτημα ΠροΦωτό έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τα προϊόντα που έχουν φωτογραφίες. Αποθηκεύστε το ερώτημα.

2227

Τροποποιήστε κατάλληλα το ερώτημα r_orders έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τις 30 πρώτες εγγραφές. Αποθηκέυστε το.

2228

Τροποποιήστε κατάλληλα το ερώτημα ΠροΤιμΜιν έτσι ώστε κατά την εκτέλεσή του να προτρέπει τον χρήστη με το μήνυμα Δώστε ελάχιστη τιμή να δίνει έναν αριθμό. Τα προϊόντα που θα εμφανίζονται να έχουν Τιμή μικρότερη ή ίση από τον αριθμό αυτόν. Αποθηκεύστε το ερώτημα.

2229

Τροποποιήστε κατάλληλα το ερώτημα PhotosJPG έτσι ώστε να μην εμφανίζει τις φωτογραφίες jpg. Αποθηκεύστε το ερώτημα.

2240

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα insert2 το οποίο θα προσθέτει μία νέα εγγραφή στον πίνακα Προϊόντα με τα παρακάτω δεδομένα (χρησιμοποιήστε την εντολή VALUES):

Κωδικός=1, Περιγραφή=myproduct, Τιμή=100

Εκτελέστε το ερώτημα.

2511

Ανοίξτε το ερώτημα ΤελικήΤιμή και προσθέστε ένα υπολογιζόμενο πεδίο με όνομα ΤελικόΠοσό. Το νέο πεδίο να εμφανίζει το γινόμενο των πεδίων Τιμή και ΦΠΑ. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

2512

Ανοίξτε το ερώτημα ΜέγεθοςΦωτό και μετονομάστε το όνομα του πεδίου ΣύνολοPixels σε Pixels. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

2522

Διαγράψτε από το ερώτημα r_orders τον πίνακα Πελάτες. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

2527

Δημιουργήστε ένα ερώτημα εύρεσης διπλοτύπων το οποίο θα χρησιμοποιεί όλα τα πεδία του πίνακα Προϊόντα και θα εμφανίζει τις εγγραφές με διπλότυπες τιμές για το πεδίο Τιμή. Αποθηκεύστε το ερώτημα με το όνομα Διπλά.

2541

Δημιουργήστε, με τον οδηγό ερωτημάτων, ένα ερώτημα διασταύρωσης το οποίο θα βασίζεται στο ερώτημα ΠωλήσειςΑνάΕίδος. Το ερώτημα θα χρησιμοποιεί τα πεδία Κωδικός και Περιγραφή ως γραμμές, το myYear ως στήλη. Επίσης να υπολογίζει το άθροισμα του πεδίου myTotal. Στη συνέχεια αποθηκεύστε το ερώτημα με όνομα ΝέεςΠωλήσεις και κλείστε το.

2546

Ανοίξτε το ερώτημα myPhotos και τροποποιήστε το ούτως ώστε να εμφανίζει όλες τις εγγραφές του πίνακα Προϊόντα. Αποθηκεύστε το ερώτημα.

2778

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα p1 το οποίο θα εμφανίζει τα πεδία κωδικό και την περιγραφή (με αυτήν τη σειρά) από τον πίνακα προϊόντα. Θα εμφανίζονται μόνο τα προϊόντα για τα οποία η περιγραφή αρχίζει από το γράμμα a ή b ή c και τελειώνει με κάποιο ψηφίο.

2779

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα p2 το οποίο θα εμφανίζει όλα τα πεδία των προϊόντων αλλά μόνο εκείνα τα προϊόντα τα οποία δεν έχουν τιμή στο πεδίο ΦΠΑ αλλά έχουν τιμή στο πεδίο Τιμή

2780

Δημιουργήστε ένα νέο συγκεντρωτικό ερώτημα με όνομα p3 το οποίο να εμφανίζει όλες τις διαφορετικές τιμές των προϊόντων σε φθίνουσα ταξινόμηση.

2788

Στο ερώτημα EndDates προσθέστε μία ακόμη στήλη με όνομα EndDate στην οποία να εμφανίζεται η τιμή του πεδίου ΗμερομηνίαΠαραγγελίας συν 30 ημέρες. Αποθηκεύστε το ερώτημα.

2795

Στο ερώτημα r_orders φροντίστε το πεδίο ΣύνολοΑξίας να εμφανίζεται με μορφή Ευρώ. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

2796

Τροποποιήστε το ερώτημα r_orders3 έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τις 4 πρώτες εγγραφές. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

2797

Τροποποιήστε το ερώτημα r_orders3 έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο το 10% των εγγραφών. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

2803

Τροποποιήστε το ερώτημα PhotosJPG έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τις εγγραφές στις οποίες η διαδρομή του αρχείου αρχίζει από C:\ Αποθηκεύστε τα αποτελέσματα του ερωτήματος σε έναν νέο πίνακα με όνομα PhotosJPGonC

2806

Προσθέστε ένα νέο πεδίο στο ερώτημα r_orders με όνομα diafora το οποίο να υπολογίζει τις ημέρες που πέρασαν από την ημερομηνία παραγγελίας εώς σήμερα. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

2814

Στο ερώτημα ΣύνολαΠωλήσεωνΠελατών προσθέστε ένα νέο πεδίο με όνομα Σύνολο το οποίο να υπολογίζει το άθροισμα της αξίας (Ποσότητα*Τιμή) των πωλήσεων για κάθε πελάτη. Επίσης, εφαρμόστε την κατάλληλη σύνδεση μεταξύ των δύο πινάκων. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

2815

Τροποποιήστε το ερώτημα ΠροϊόνταΑκριβάΕρώτημα έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τα προϊόντα με τιμή μεγαλύτερη ή ίση από 500 και μόνο αυτά που έχουν πωληθεί. Επίσης, τα αποτελέσματα του ερωτήματος να αποθηκευτούν σε νέο πίνακα με όνομα ΑκριβάΠροϊόντα. Αποθηκεύστε και εκτελέστε το ερώτημα. (χρησιμοποιήστε τον κωδικόείδους).