2131

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα pelpro το οποίο να εμφανίζει τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, Περιγραφή (με αυτήν την σειρά) από το ερώτημα r_orders. Το ερώτημα pelpro να εμφανίζει τις μοναδικές τιμές.

2145

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα ΕκΠοσότητα το οποίο θα ενημερώνει το πεδίο ΕκτελεσθείσαΠοσότητα με την τιμή του πεδίου Ποσότητα του πίνακα Παραγγελίες όπου η ΗμερομηνίαΠαραγγελίας είναι μικρότερη ή ίση από 31/1/2004. Αποθηκεύστε το ερώτημα.

2146

Τροποποιήστε το Ερώτημα1 έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο αυτούς τους πελάτες οι οποίοι δεν έχουν καμία παραγγελία και να μην εμφανίζεται το πεδίο ΗμερομηνίαΠαραγγελίας.Αποθηκεύστε τις αλλαγές

2148

Τροποποιήστε το ερώτημα ΜεγάλεςΠοσότητεςQ έτσι ώστε κατά την εκτέλεσή του να δημιουργείται ένας νέος πίνακας με όνομα ΜεγάλεςΠοσότητες ο οποίος θα περιέχει εκείνες τις εγγραφές όπου η ποσότητα είναι μεγαλύτερη ή ίση από 80. Αποθηκεύστε και εκτελέστε το ερώτημα.

2149

Τροποποιήστε το ερώτημα ΠελάτεςΠοσότητα έτσι ώστε να εμφανίζει μόνο τις πελάτισσες και για την κάθε πελάτισσα το συνολικό άθροισμα των ποσοτήτων. Αποθηκεύστε τις αλλαγές.

2161

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα ερώτημα που θα εμφανίζει από τον πίνακα Παραγγελίες το πεδίο ΗμερομηνίαΠαραγγελίας. Από τον πίνακα Πελάτες το πεδίο Επώνυμο και από τον πίνακα Προϊόντα το πεδίο Περιγραφή. Τα πεδία να εμφανίζονται με αυτήν σειρά. Να εμφανίζονται όλες οι εγγραφές από τον πίνακα Παραγγελίες έστω και εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες εγγραφές στους πίνακες Πελάτες και Προϊόντα.

2162

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα νέο ερώτημα που θα εμφανίζει όλα τα πεδία από τον πίνακα Προϊόντα και εκείνες τις εγγραφές όπου το πεδίο Περιγραφή περιέχει την φράση MATRIX Y AUTO

O χαρακτήρας Y μπορεί να είνα ένας οποιοσδήποτε χαρακτήρας. Φροντίστε να υπάρχει κενό διάστημα πριν και μετά τον χαρκτήρα Υ. Χρησιμοποιήστε τον τελεστή like.

2163

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα νέο ερώτημα που θα εμφανίζει όλα τα πεδία από τον πίνακα Προϊόντα και εκείνες τις εγγραφές όπου το πεδίο Περιγραφή περιέχει την φράση MATRIX Y AUTO

O χαρακτήρας Y μπορεί να είνα είτε ο αριθμός 1 είτε ο αριθμός 3

Φροντίστε να υπάρχει κενό διάστημα πριν και μετά τον χαρακτήρα Υ. Χρησιμοποιήστε τον τελεστή like μόνο μια φορά.

2164

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα νέο ερώτημα το οποίο θα εμφανίζει όλα τα πεδία από τον πίνακα Προϊόντα και εκείνες τις εγγραφές όπου το πεδίο Περιγραφή

- αρχίζει από Viper και

- περιέχει το γράμμα V ακολουθούμενο από τρεις αριθμούς.

Χρησιμοποιήστε τον τελεστή like μια μόνο φορά.

2165

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα νέο ερώτημα που θα εμφανίζει όλα τα πεδία από τον πίνακα Προϊόντα και εκείνες τις εγγραφές όπου το πεδίο Τιμή τελειώνει σε 9. Χρησιμοποιήστε τον τελεστή like.

2166

Προσθέστε ένα νέο πεδίο στο Ερώτημα1 έτσι ώστε να υπολογίζει την Τιμή * Ποσότητα. Ονομάστε το νέο πεδίο mySum. Αποθηκεύστε το ερώτημα.

2167

Προσθέστε ένα νέο πεδίο στο Ερώτημα1 έτσι ώστε να υπολογίζει την πράξη AND μεταξύ του πεδίου isnew του πίνακα Προϊόντα και του πεδίου isnew του πίνακα Πελάτες. Ονομάστε το νέο πεδίο isnewresult. Αποθηκεύστε το ερώτημα.

2168

Ο πίνακας Προϊόντα θα έπρεπε να έχει σαν πρωτεύων κλειδί το πεδίο Κωδικός. Δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα νέο ερώτημα με όνομα doublerecords όπου θα εμφανίζεται το πεδίο Κωδικός για τις διπλές εγγραφές.

2169

Δημιουργήστε και αποθηκεύστε ένα νέο ερώτημα με όνομα ΠαραγγελίεςΛάθος όπου θα εμφανίζει όλα τα πεδία από τον πίνακα Παραγγελίες που δεν έχουν αντίστοιχο πελάτη.

2192

Δημιουργήστε ένα νέο πεδίο στο ερώτημα Πληρωμή, το οποίο θα πολλαπλασιάζει την τιμή του πεδίου Τιμή του πίνακα Προϊόντα με τον αριθμό 0,23. Το όνομα του νέου πεδίου να είναι TaxVal. Αποθηκεύστε και κλείστε το ερώτημα.

2211

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα del1 το οποίο θα διαγράφει όλες τις εγγραφές από τον πίνακα Προϊόντα. Εκτελέστε το ερώτημα.

2212

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα del2 το οποίο θα διαγράφει όλες τις εγγραφές οι οποίες θα έχουν τιμή μικρότερη ή ίση με 100 από τον πίνακα Προϊόντα. Εκτελέστε το ερώτημα.

2213

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα update1 το οποίο θα ενημερώνει όλες τις τιμές του πεδίου τιμή, από τον πίνακα Προϊόντα οι οποίες έχουν τιμή μικρότερη από 100, σε 0 . Εκτελέστε το ερώτημα.

2214

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα update2 το οποίο θα ενημερώνει όλες τις τιμές του πεδίου τιμή, από τον πίνακα Προϊόντα, οι οποίες έχουν σε οποιοδήποτε σημείο της περιγραφής τους την λέξη VIPER, σε τιμή * 1.1 Εκτελέστε το ερώτημα μόνο μία φορά.

2215

Προσθέστε στον πίνακα Προϊόντα ένα ακόμη πεδίο με όνομα ΦΠΑ και τύπο Αριθμός-Πραγματικός διπλής ακρίβειας.

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα update3 το οποίο θα ενημερώνει όλες τις τιμές του πεδίου ΦΠΑ σε 19. Εκτελέστε το ερώτημα.

2216

Προσθέστε στον πίνακα Προϊόντα ένα ακόμη πεδίο με όνομα ΑξίαΦΠΑ και τύπο Αριθμός-Πραγματικός διπλής ακρίβειας.

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα update4 το οποίο θα ενημερώνει όλες τις τιμές του πεδίου ΑξίαΦΠΑ σε τιμή*0.19 με στρολογγυλοποίηση 2 δεκαδικών ψηφίων. Εκτελέστε το ερώτημα.

2217

Στην επιφάνεια εργασίας στον κατάλογο IL-ates\Access υπάρχει το αρχείο sqlscript.sql το οποίο περιέχει δύο ερωτήματα SQL. Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα create1 με το πρώτο ερώτημα του αρχείο sqlscript.sql και ένα άλλο ερώτημα με όνομα update1 με το δεύτερο ερώτημα του αρχείου sqlscript.sql. Εκτελέστε και τα δύο ερωτήματα με την σειρά αυτή.

2219

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα insert2 το οποίο θα προσθέτει μία νέα εγγραφή στον πίνακα Προϊόντα με τα παρακάτω δεδομένα:

Κωδικός=1, Περιγραφή=myproduct, Τιμή=100

Εκτελέστε το ερώτημα.

2220

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα minposotita το οποίο να εμφανίζει την μικρότερη τιμή της ποσότητας από τον πίνακα Παραγγελίες. Το όνομα του υπολογιζόμενου πεδίου να είναι min1

2221

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα maxposotita το οποίο να εμφανίζει την μεγαλύτερη τιμή της ποσότητας από τον πίνακα Παραγγελίες. Το όνομα του υπολογιζόμενου πεδίου να είναι max1

2222

Δημιουργήστε ένα νέο συγκεντρωτικό ερώτημα με όνομα sumorders το οποίο να βασίζεται στο ερώτημα r_orders και θα εμφανίζει τα πεδία Επώνυμο, Όνομα, sum1 (το άθροισμα στο πεδίο ΣύνολοΑξίας) και το πεδίο max1 (μεγαλύτερη τιμή στο πεδίο ΣύνολοΑξίας). Επίσης εφαρμόστε φθίνουσα ταξινόμηση ως προς το sum1.

2223

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα διασταύρωσης με όνομα mymap το οποίο να βασίζεται στο ερώτημα r_orders και θα εμφανίζει σαν επικεφαλίδα γραμμής το πεδίο Περιγραφή, σαν επικεφαλίδα στήλης το πεδίο Επώνυμο και σαν τιμή το άθροισμα του πεδίου ΣύνολοΑξίας με όνομα sum1. Κάντε αύξουσα ταξινόμηση στο πεδίο Περιγραφή

2224

Δημιουργήστε ένα νέο ερώτημα με όνομα viper_sub το οποίο θα βασίζεται στον πίνακα Προϊόντα και θα εμφανίζει τα πεδία Περιγραφή και Τιμή. Στις εγγραφές που θα εμφανίζονται, να αρχίζει η περιγραφή από Viper και σε κάποιο σημείο της περιγραφής να βρίσκεται η λέξη sub Ταξινομήστε τα αποτελέσματα με φθίνουσα σειρά ως προς το πεδίο Τιμή