5384

Εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση στο κελί C9 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ ώστε το αποτέλεσμα να είναι το άθροισμα της περιοχής κελιών C5:C8.

5385

Στο κελί L5 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ εισάγετε τον κατάλληλο τύπο, ο οποίος θα υπολογίζει το πηλίκο του κελιού Κ5 διά του κελιού Κ9, ούτως ώστε αν στη συνέχεια αναπαραχθεί στην περιοχή κελιών L6:L9, η αναφορά στο κελί K9 να είναι σταθερή και να μην διαφοροποιείται.

5386

Στο κελί C10 εισάγετε έναν τύπο ο οποίος θα αφαιρεί το κελί C5 από το C9.

5387

Στο κελί C14 εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη πώληση για τον μήνα Ιανουάριο (περιοχή C5:C8)

5388

Εισάγετε ένα τύπο στο κελί C15 που να εμφανίζει τη λέξη DELLA αν το περιεχόμενο του κελιού C5 είναι ίσο με το περιεχόμενο του κελιού C14, διαφορετικά να εμφανίζει την λέξη other.

5389

Μέσα στο φύλλο εργασίας 2η ωρα2, διορθώστε το σφάλμα στον τύπο του κελιού D20

5390

Μέσα στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ, τροποποιήστε τον τύπο στο κελί D27 ούτως ώστε αν αντιγραφεί ή συμπληρωθεί αυτόματα σε όλα τα κελιά της περιοχής D27:Κ31, να υπολογίζει σωστά τον υποθετικό τζίρο αν όλες οι πωλήσεις γίνονταν με τον αντίστοιχο τρόπο πληρωμής. Τέλος εφαρμόστε τον τύπο στην περιοχή αυτή.

5391

Δεδομένου ότι πωλήσεις είναι η ποσότητα έναρξης+την ποσότητα αγορών-την ποσότητα λήξης-την ποσότητα καταστροφών, εισάγετε κατάλληλο τύπο στα κελιά F7:F9 ώστε να υπολογίζονται οι πωλήσεις για το κάθε είδος.

Στο εύρος κελιών H7:H9 εισάγετε κατάλληλο τύπο που να υπολογίζει την αξία πωλήσεων σε δραχμές και από το αποτέλεσμα αυτό υπολογίστε την αξία πωλήσεων σε Euro (η ισοτιμία του euro-δραχμές είναι στο κελί G2) στα κελιά I7:I9

5392

Στο φύλλο εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ αναπαράγετε την συνάρτηση του κελιού C9 στο εύρος των κελιών D9:K9

5393

Στο κελί Β4 μεταβάλετε έτσι την συνάρτηση ώστε η αναφορά στο κελί Α1 να είναι απόλυτη μόνο κατά την στήλη

5394

Στο κελί B4 μεταβάλετε έτσι την συνάρτηση ώστε η αναφορά στο κελί Α1 να είναι απόλυτη μόνο κατά την γραμμή

5395

Εισάγετε μια συνάρτηση στο κελί Α1 που να υπολογίζει τα μη κενά κελιά για την περιοχή κελιών Α3:Α15000. Επίσης εισάγετε στο κελί C116 μία συνάρτηση που να υπολογίζει τον αριθμό καταχωρήσεων αριθμητικών πεδίων από την περιοχή κελιών C3:C110 και μία άλλη συνάρτηση στο κελί C117 που να υπολογίζει τα μη κενά κελιά για την ίδια περιοχή κελιών.

5396

Εισάγετε στο κελί Ε116 μία συνάρτηση που να υπολογίζει τον μέσο όρο κόστους ειδών για την περιοχή κελιών Ε3:Ε110

5397

Εισάγετε στο κελί Ε116 μία συνάρτηση που να υπολογίζει το ελάχιστο κόστος για την περιοχή κελιών Ε3:Ε110 και μια άλλη συνάρτηση στο κελί Ε117 που να υπολογίζει το μέγιστο κόστος για την ίδια περιοχή κελιών.

5398

Στο κελί Β1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση ώστε αν η τιμή στο αριστερό του κελί (Α1) είναι μεγαλύτερη από 5000, τότε να εμφανίζεται ο αριθμός 1 ενώ αν είναι μικρότερη ή ίση από 5000 τότε να εμφανίζεται η τιμή 0. Αναπαράγετε την συνάρτηση αυτή μέχρι το κελί Β10.

5399

Στο κελί E1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση ώστε αν η τιμή του κελιού Α1 είναι μεγαλύτερη από την τιμή του κελιού Β1, τότε να εμφανίζεται η τιμή του κελιού C1, αν όχι τότε να εμφανίζεται η τιμή του κελιού D1. Αναπαράγετε την συνάρτηση αυτή μέχρι το κελί E10.

5400

Στο κελί G6 εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος χωρίς ο τύπος να είναι λανθασμένος. Χωρίς να τροποποιήσετε το κελί G6, διαπιστώστε ποιο κελί προκαλεί το σφάλμα και εισάγετε τον κατάλληλο τύπο σε αυτό.

5401

Ενεργήστε έτσι, ώστε στο κελί D7 να μην εμφανίζεται πλέον η ένδειξη ###

5402

Συμπληρώστε αυτόματα την περιοχή κελιών A2:A1000 με το κείμενο του κελιού Α1

5403

Στο κελί G9 εμφανίζεται το κόστος της μνήμης RAM σε ευρώ. Υπολογίστε στο κελί Η9 το κόστος της μνήμης RAM σε δολλάρια, λαμβάνοντας υπ' όψιν την αναλογία ευρώ/δολλαρίου του κελιού Ε19. Στη συνέχεια αναπαράγετε τον τύπο στην περιοχή Η10:Η17

5404

Εισάγετε στο κελί Ε116 μία συνάρτηση που να υπολογίζει το ελάχιστο κόστος για την περιοχή κελιών Ε3:Ε110

5405

Εισάγετε στο κελί C116 μία συνάρτηση η οποία θα υπολογίζει τον αριθμό καταχωρήσεων αριθμητικών πεδίων από την περιοχή κελιών C3:C110

5406

Εισάγετε μια συνάρτηση στο κελί Α1 η οποία θα υπολογίζει τα μη κενά κελιά για την περιοχή κελιών Α3:Α15000

5485

Στην περιοχή κελιών Β1:Β50 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία να στρογγυλοποιεί με ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων τις τιμές από την στήλη Α. Στην περιοχή κελιών C1:C50 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία να στρογγυλοποιεί με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων τις τιμές από την στήλη Α. Στην περιοχή κελιών D1:D50 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία να στρογγυλοποιεί σε δεκάδες τις τιμές από την στήλη Α.

5486

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης στο κελί G12 υπολογίστε τον μέσο όρο της περιοχής των κελιών G5 έως G10.

5487

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης, εμφανίστε στο κελί J4 τον μέσο όρο των πωληθέντων προϊόντων για τον μήνα Απρίλιο.

5488

Με τη χρήση της κατάλληλης συνάρτησης, εισάγετε στο κελί C14 του τρέχοντος φύλλου εργασιας τον Μ.Ο. των κελιών της περιοχής D6:D9.

5494

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης εμφανίστε στο κελί J4 τη μικρότερη τιμή για την περιοχή των κελιών D5 έως D10.

5495

Υπολογίστε τη μέγιστη τιμή για την περιοχή κελιών D5 έως G10 στο κελί D12.

5496

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης, εμφανίστε στο κελί J4 τη μέγιστη τιμή για την περιοχή των κελιών F5 έως F10.

5497

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη συνάρτηση για να εισάγετε στο κελί G13 το άθροισμα των κελιών F6 έως F9. Στη συνέχεια αποθηκεύστε τις αλλαγές.

5498

Με τη χρήση της κατάλληλης συνάρτησης, εισάγετε στο κελί H17 του τρέχοντος φύλλου εργασίας, το άθροισμα των κελιών της περιοχής H6:H9.

5499

Με τη χρήση της κατάλληλης συνάρτησης εισάγετε στο κελί Ε11 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ το άθροισμα των κελιών Ε6:Ε9

5500

Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση στο κελί Ε11, εμφανίστε την ημέρα της ημερομηνίας που βρίσκεται στο κελί Ε4.

5501

Στο τρέχον φύλλο, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση στο κελί Ε14, στρογγυλοποιήστε τα περιεχόμενά του κελιού Ε11 σε 2 δεκαδικά ψηφία.

5502

Χρησιμοποιώντας την συνάρτηση countblank στο κελί B1 υπολογίστε τα κενά κελιά για την περιοχή Α1:A400.

12016

Εάν θέλουμε να αναφερόμαστε στο κελί Β15 με σταθερή αναφορά (απόλυτη τιμή) μόνο ως προς τη στήλη, ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό;

12017

Καλό είναι να εισάγουμε τον τύπο όπως στο κελί;

12018

Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστά αν θέλουμε να τροποποιήσουμε τον τύπο του κελιού D6 ούτως ώστε να γίνει σωστή χρήση της απόλυτης αναφοράς