1217

Στο κελί Β1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση, ώστε αν η τιμή στο αριστερό του κελί (Α1) είναι μεγαλύτερη από 5000, τότε να εμφανίζεται ο αριθμός 1 ενώ αν είναι μικρότερη ή ίση από 5000 τότε να εμφανίζεται η τιμή 0. Αναπαράγετε την συνάρτηση αυτή μέχρι το κελί Β10.

1227

Εισάγετε στο κελί Α1 την κατάλληλη συνάρτηση ώστε να εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.

Εισάγετε στο κελί Α2 την κατάλληλη συνάρτηση ώστε να εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα + 4 ημέρες.

Εισάγετε στο κελί Α3 την κατάλληλη συνάρτηση ώστε να εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα + 365 ημέρες.

1229

Εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση στο κελί C3 ώστε να παράγει ημερομηνία με έτος την τιμή του κελιού C2, μήνα την τιμή του κελιού Β3 και ημέρα πρώτη του μηνός. Αναπαράγετε την συνάρτηση στην περιοχή κελιών C3:G14 με την ίδια λογική.

1233

Μετακινήστε την τρέχουσα φωτογραφία έτσι ώστε η πάνω αριστερή γωνία να είναι μέσα στο κελί D7.

1248

Υπολογίστε τις τιμές των μερικών αθροισμάτων του Τζίρου, όταν αλλάζει η Θέση, στην περιοχή κελιών Α3:C19.

1252

Αποκρύψτε το φύλλο εργασίας υπολογιστές

1276

Στο κελί Κ9 υπάρχει ένα σχόλιο. Τροποποιήστε το σε Αυτό είναι το γενικό σύνολο

1277

Εκτελέστε στο κελί Β4 την μακροεντολή mymacro

1504

Μορφοποιήστε τα κελιά Α1:Α100 έτσι ώστε αν ο αριθμός είναι μεγαλύτερος από μηδέν να εμφανίζεται με δύο δεκαδικά ακρίβεια και διαχωριστικό χιλιάδων. Αν είναι μικρότερος από μηδέν να εμφανίζεται με τρία δεκαδικά ακρίβεια και διαχωριστικό χιλιάδων χρώματος κόκκινο. Αν είναι μηδέν τότε να εμφανίζει την λεξη Μηδέν με χρώμα πράσινο. Χρησιμοποιήστε προσαρμοσμένη μορφοποίηση αριθμών.

1533

Στο γράφημα του φύλλου εργασίας 2η ωρα2 μετακινήστε το υπόμνημα έτσι ώστε να είναι στην κορυφή του γραφήματος και να έχει το μέγιστο πλάτος.

1544

Στο κελί Α1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα υπολογίζει πόσες φορές κάποιο κελί από την περιοχή κελιών Α3:Α50 έχει την τιμή CPU.

Στο κελί Β1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα υπολογίζει πόσα κελιά από την περιοχή κελιών Β3:Β50 έχουν τιμή μικρότερη ή ίση από 20.

1742

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης στο κελί B10 να εμφανίζεται το κείμενο ναι αν η τιμή για το προϊόν οθόνη είναι μικρότερη απο 115 Ευρώ. Σε κάθε άλλη περίπτωση να εμφανίζεται το κείμενο όχι.

1768

Εισάγετε στο κελί C14 του τρέχοντος φύλλου εργασιας τον Μ.Ο. των κελιών της περιοχής D6:D9 με τη χρήση της κατάλληλης συνάρτησης.

1851

Χρησιμοποιώντας ως κωδικό πρόσβασης τη λέξη code προστατέψτε την περιοχή Β5:Β24. Φροντίστε τα υπόλοιπα κελιά να είναι διαθέσιμα για εισαγωγή δεδομένων

1861

Ανοίξτε το πρότυπο Αναφορά.xltx το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας, διορθώστε τους τύπους στα κελιά C32 και D32 και αποθηκεύστε το πρότυπο με όνομα Αναφορά2.xltx στον ίδιο φάκελο.