3001

Δημιουργήστε μία νέα παρουσίαση και αποθηκεύστε την με όνομα pptest στο κατάλογο IL-ates\PowerPoint που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

3003

Δημιουργήστε έναν νέο υποφάκελο με όνομα myppts μέσα στον φάκελο IL-ates\PowerPoint που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Στη συνέχεια αποθηκεύστε την τρέχουσα παρουσίαση με όνομα test μέσα στον νέο υποφάκελο.

3004

Μεταβείτε στην ήδη ανοιχτή παρουσίαση IL-ates3003.pptx

3006

Αποθηκεύστε την ήδη ανοιχτή παρουσίαση σε μορφή rtf με όνομα forLinux.rtf στον φάκελο IL-ates\PowerPoint που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

3034

Ανοίξτε και τις δύο παρουσιάσεις που βρίσκονται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint στην επιφάνεια εργασίας.

3035

Αποθηκεύστε την τρέχουσα παρουσίαση με όνομα test.pptx στον υποφάκελο IL-ates που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

3036

Αλλάξτε το ποσοστό μεγέθυνσης της τρέχουσας διαφάνειας σε 40%.

3062

Ανοίξτε την εφαρμογή Microsoft PowerPoint.

3064

Από τις ανοιχτές εφαρμογές του Microsoft Office κλείστε μόνο το Microsoft PowerPoint.

3065

Εμφανίστε ένα οποιοδήποτε θέμα στη βοήθεια του Microsoft PowerPoint.

3066

Κλείστε την τρέχουσα παρουσίαση χωρίς να κλείσετε την εφαρμογή.

3069

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής (όχι της παρουσίασης) ως εξής:

Όνομα χρήστη: john

Προεπιλεγμένη θέση αρχείου: c:\

Πλήθος πρόσφατων εγγράφων: 6

3092

Δημιουργήστε μία νέα κενή παρουσίαση.

3093

Αποθηκεύστε την τρέχουσα παρουσίαση σαν πρότυπο στον φάκελο IL-ates\PowerPoint ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, με όνομα mytemplate.potx

3094

Αποθηκεύστε την τρέχουσα παρουσίαση σαν ιστοσελίδα στον φάκελο Il-ates\PowerPoint ο οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, με όνομα IL-ates3094.htm

3097

Ανοίξτε την παρουσιάση IL-ates3097.pptx που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας.

3098

Απλά αποθηκεύστε την τρέχουσα παρουσίαση.

3099

Δημιουργήστε ένα ακόμη παράθυρο για την τρέχουσα παρουσίαση και αλλάξτε το ποσοστό μεγέθυνσης, σε αυτό, σε 100%.

3626

Επαναφέρετε την κορδέλα (ribbon) της εφαρμογής.

3627

Αποκρύψτε την κορδέλα (ribbon) της εφαρμογής.

10007

Πως μπορούμε να ανοίξουμε τη βοήθεια του Microsoft Powerpoint;

11052

Σε μια παρουσίαση καλό είναι...

11053

Σε μια παρουσίαση καλό είναι...

11408

Ποιά είναι η καλύτερη προβολή για να ελέγξουμε αν έχουμε τοποθετήσει τις διαφάνειες της παρουσίασης μας στην σωστή σειρά;