Data Analysis with Excel – TEST4U

Η καθημερινή εργασία ενός data analyst απαιτεί ευρεία γκάμα δεξιοτήτων και καλή γνώση του Excel.

Εάν ο εργασιακός σας στόχος είναι να γίνετε ένας επιτυχημένος αναλυτής, αλλά χρειάζεστε λίγες περισσότερες δεξιότητες για την χρήση του MS-Excel, το TEST4U Data Analisis αποτελεί τον απόλυτο διαδραστικό οδηγό εκπαίδευσης!

Το TEST4U θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε πολύτιμες δεξιότητες, καθώς:
• Θα μάθετε την χρήση περισσότερων από 180 συναρτήσεων στο Excel, που αφορούν:
o Διαχείριση κειμένου (text manipulation)
o Αριθμητικούς Υπολογισμούς (mathematical calculation)
o Λογικές αποφάσεις (logical decisions)
o Όλες τις συναρτήσεις lookup (lookup functions) με τις οποίες μπορείτε να ανακτήσετε δεδομένα από τα φύλλα εργασίας
o Σχεδόν όλες τις οικονομικές συναρτήσεις (financial functions) και
o Σχεδόν όλες τις στατιστικές συναρτήσεις (statistical functions) που περιέχει το Excel
• Θα μάθετε την χρήση των τύπων array and multi-sheet (array and multi-sheet formulas), οι οποίοι παρέχουν την ευελιξία που απαιτείται για την χρήση δεδομένων από πολλαπλές πηγές (multiple sources).

Τα ενσωματωμένα Εργαλεία Πρόβλεψης (built-in what-if tools) του Excel μαζί με το Πρόσθετο Επίλυσης (Solver add-in)αποτελούν τον πιο σίγουρο τρόπο για την απάντηση στα καθημερινά ερωτήματα και προβλήματα που θα χρειαστεί να αντιμετωπίσετε (για παράδειγμα, ποια θα πρέπει να είναι η αύξηση της παραγωγής ενός εργοστασίου, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του επόμενου μήνα).

Κανείς δεν μπορεί να αποφύγει τα λάθη, ωστόσο το κεφάλαιο περί Εργαλείων Ελέγχου (Auditing tools) θα σας μάθει πώς να τα ελαχιστοποιείτε.

Διαχείριση Δεδομένων (Data Management): Το κεφάλαιο που ασχολείται με την διαχείριση δεδομένων θα διευρύνει τις γνώσεις σας στον χειρισμό δεδομένων (data manipulation) δείχνοντάς σας τρόπους να:

o Εισάγετε δεδομένα από ποικίλες πηγές (Import data from various sources)
o Εφαρμόζετε Φίλτρα στα δεδομένα (Filter data)
o Ταξινομείτε δεδομένα (Sort data)
o Χρησιμοποιείτε στοιχεία ελέγχου φορμών (form controls) ώστε να είστε σε θέση να δημιουργήσετε φύλλα εργασίας dashboard (dashboard-like sheets)
o Χρησιμοποιείτε το πρόσθετο Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analysis Tool Pak add-in).

Το πρόσθετο Ανάλυσης Δεδομένων (Data Analysis Tool Pak add-in) σε συνδυασμό με το πρόσθετο Επίλυσης (Solver add-in)αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την απάντηση περισσότερο εξειδικευμένων ερωτήσεων, που αποτελούν κομμάτι της καθημερινής εργασίας όσων ασχολούνται με στατιστική ανάλυση (statistical analysis), ή μοντελοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών (business modelling).

Θα εκπαιδευτείτε στον τρόπο απάντησης αυτών των ερωτημάτων μέσα από περισσότερα από τριάντα (30) παραδείγματα εμπνευσμένα από την επιχειρηματική πραγματικότητα (εκτέλεση και ερμηνεία της στατιστικής Παλινδρόμησης, πρόβλεψη εσόδων ή εκτέλεση προσομοίωσης Monte Carlo).

Power Maps! Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πρόσθετα του Excel, στο οποίο αφιερώσαμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο!

Θα είστε σε θέση να αποσπάσετε πολύτιμη πληροφόρηση από τα δεδομένα ενός Πίνακα Pivot (Pivot Table): Μετά το πέρας της εξάσκησης, θα είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε τους Πίνακες Pivot και να εκμεταλλευτείτε όλα τα χαρακτηριστικά τους, όπως να χρησιμοποιήσετε αναλυτές (slicers), γραμμές τάσης (trendlines) και διαγράμματα pivot (pivot charts). Επιπλέον, θα μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε όλα τα δεδομένα σας με το Power View.

Η χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων μπορεί να αποδειχτεί δύσκολη, ειδικά όταν επιθυμείτε να αποσπάσετε ένα τμήμα τους. Το Excel παρέχει ένα εργαλείο για την δημιουργία ερωτημάτων πάνω στα δεδομένα του φύλλου εργασίας, όπως σε μία βάση δεδομένων. Το εργαλείο αυτό ονομαζόταν Power Query στις παλαιότερες εκδόσεις του Excel, και αποφασίσαμε να του αφιερώσουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο.

Ο μεγάλος όγκος δεδομένων από πολλαπλές πηγές δεν θα προκαλεί πια πονοκεφάλους! Τα ακόλουθα κεφάλαια θα δράσουν αναλγητικά:
o Πρόσθετο Power Pivot
o Συναρτήσεις Cube
o Συναρτήσεις DAX

Διαμοιρασμός (Sharing): Η εργασία δεν μένει κρυφή. Την μοιραζόμαστε με προϊσταμένους και συναδέλφους. Θα μάθετε πώς να αποθηκεύετε το βιβλίο εργασίας σας με διαφορετικά φορμάτ (format) και πώς να το μοιράζεστε με την ομάδα εργασίας σας.

Υπάρχει ένα εκτενές κεφάλαιο που αφορά την βασική εκπαίδευση στο Excel, χρήσιμο για την περίπτωση όπου θέλετε να ξεσκονίσετε τις γνώσεις σας, ή στην περίπτωση που είστε από τους νέους στον χώρο.

Πως λειτουργεί το TEST4U

Το TEST4U Data Analysis Test είναι ένα πλήρως παραμετροποιήσιμο, διαδραστικό εργαλείο, το οποίο ικανοποιεί τους προσωπικούς εκπαιδευτικούς σας στόχους. Η πολύ-μεσική εμπειρία που παρέχει το TEST4U σας δίνει την δυνατότητα να διευρύνετε τον βαθμό κατανόησης του MS Excel, του πασίγνωστου και ευέλικτου Υπολογιστικού Προγράμματος της Microsoft, με το μεγαλύτερο πλήθος χαρακτηριστικών, για Προχωρημένο Επίπεδο.

Το TEST4U Data Analysis Test θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας διότι περιέχει:
• 729 Live in ates Ερωτήσεις
• 37 Ερωτήσεις Quiz

Το TEST4U Data Analysis Test θα σας ενισχύσει κατά την διάρκεια της εκμάθησης: μέσω της πρακτικής εφαρμογής σε ασκήσεις και ερωτήσεις τις οποίες καλείστε να απαντήσετε, όχι με παθητική παρακολούθηση κάποιου ψηφιακού υλικού και απάντηση σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών. Εάν οι γνώσεις σας για κάποια θέματα είναι περιορισμένες, μπορείτε να παρακολουθείτε τις σύντομες βιντεολύσεις που θα σας καθοδηγήσουν βήμα-προς-βήμα.

Το TEST4U Data Analysis Test διαφέρει από ένα απλό βιντεομάθημα με μερικές ερωτήσεις κλειστού τύπου. Περιέχει ερωτήσεις, η απάντηση των οποίων απαιτεί να εκτελεστούν σειρά ενεργειών, τις οποίες το TEST4U θα αξιολογήσει. Με αυτόν τον τρόπο το TEST4U προσομοιώνει τις πραγματικές εργασιακές συνθήκες: Δεν μπορείτε να μαντέψετε! Πρέπει να γνωρίζετε ποιες διαδικασίες να ακολουθήσετε προκειμένου να απαντήσετε σωστά.
Η εξειδικευμένη ομάδα μας έχει ενσωματώσει την μακρόχρονη εκπαιδευτική εμπειρία και τις τεχνικές διδασκαλίας στο TEST4U.

https://www.test4u.eu/…/ms-excel-data-a…

 

 

Data Analysis with Excel – TEST4U

Being a Data Analyst requires a variety of skills in Excel.If you dream of working as an analyst, but you lack a few skills in order to master MS-Excel, TEST4U Data Analyst is the ultimate know-how interactive tutor!We have equipped TEST4U with the following, in order to help you acquire these valuable skills:We will help you learn the usage of more than 180 Excel functions, about:- Text manipulation- Mathematical calculation- Logical decisions- All the lookup functions you can use to retrieve data from your sheets- Almost all the financial functions and- Almost all the statistical functions Excel has to offer- You will learn about array and multi-sheet formulas, which will give you the needed flexibility to use data from multiple sources.The built-in what-if tools of Excel along with the Solver add-in are the sure way to answer everyday questions and problems you will face (for example how much should a factory increase production, to meet their quota for next month).No one can avoid mistakes, but the chapter about Auditing tools will teach how to minimize themData Management: The chapter in data management will expand your knowledge on data manipulation showing you ways to:- Import data from various sources- Filter data- Sort data- Use form controls in order to be able to create dashboard-like sheets- Use the Data Analysis Tool Pak add-in.- The data analysis Tool Pak add-in along with the Solver add-in are the main tools you can use to answer to more specialized questions, which are part of the daily routine for someone who is doing statistical analysis, or business modelling. You will learn how to answer these questions with over thirty examples inspired by real life (display and interpret Regression statistics, predict a company’s revenues or execute a Monte Carlo simulation).Power Maps! One of the most impressive add-ins of Excel, for which we have dedicated a whole chapter!You will be able to derive useful information from the data in a Pivot Table: Once you finish your training, you will be able to use pivot Tables at their full extent, including the use of slicers, trendlines, and pivot charts. In addition, you will learn how to use all your data with Power View.Using large amount of data can prove to be a lot difficult, especially if you want to extract a fragment of them. Excel provides a tool to create database like queries on your Excel data. For this tool, that was called Power Query on previous Excel versions, we decided to devote a complete chapter.Large amounts of data from various sources are no longer a headache! These chapters will change the way you deal with them:- Power Pivot add-in- Cube- DAX functionsSharing: All professional work you do must be shared with your boss or colleagues. We will teach you how to save your workbooks in a variety of different formats and how to share your worksheets with your team.There is an extensive chapter on basic Excel training, in case you want to refresh on your Excel knowledge, or if you are newcomer to itHow TEST4U worksTEST4U Data analyst Test is an interactive, highly customizable tool that meets your personal learning needs. During the media-rich TEST4U experience, you will amplify your understanding of MS Excel, the most famous and flexible spreadsheet software, part of Microsoft Office Suite.TEST4U Data analyst Test will help you improve your skills because it contains:729 Live in ates Questions37 Quiz QuestionsInstead of being just another e-lesson with a few multiple choice questions, TEST4U Data analyst Test makes the difference! The questions it contains require actual tasks to be performed. For each question, you are asked to take some actions, which TEST4U will evaluate. Much like the actual working conditions: you can’t make educated guesses! In order to answer correctly, you must know which buttons to use.If your knowledge of a topic is limited, you can watch our video-solutions which guide you step-by-step.https://www.test4u.eu/en/e-tests/ms-excel-data-analysis-en

Gepostet von TEST4U am Donnerstag, 7. Dezember 2017

 

 

 

Being a Data Analyst requires a variety of skills in Excel.

If you dream of working as an analyst, but you lack a few skills in order to master MS-Excel, TEST4U Data Analyst is the ultimate know-how interactive tutor!

We have equipped TEST4U with the following, in order to help you acquire these valuable skills:

We will help you learn the usage of more than 180 Excel functions, about:
– Text manipulation
– Mathematical calculation
– Logical decisions
– All the lookup functions you can use to retrieve data from your sheets
– Almost all the financial functions and
– Almost all the statistical functions Excel has to offer
– You will learn about array and multi-sheet formulas, which will give you the needed flexibility to use data from multiple sources.

The built-in what-if tools of Excel along with the Solver add-in are the sure way to answer everyday questions and problems you will face (for example how much should a factory increase production, to meet their quota for next month).

No one can avoid mistakes, but the chapter about Auditing tools will teach how to minimize them

Data Management: The chapter in data management will expand your knowledge on data manipulation showing you ways to:
– Import data from various sources
– Filter data
– Sort data
– Use form controls in order to be able to create dashboard-like sheets
– Use the Data Analysis Tool Pak add-in.
– The data analysis Tool Pak add-in along with the Solver add-in are the main tools you can use to answer to more specialized questions, which are part of the daily routine for someone who is doing statistical analysis, or business modelling. You will learn how to answer these questions with over thirty examples inspired by real life (display and interpret Regression statistics, predict a company’s revenues or execute a Monte Carlo simulation).

Power Maps! One of the most impressive add-ins of Excel, for which we have dedicated a whole chapter!

You will be able to derive useful information from the data in a Pivot Table: Once you finish your training, you will be able to use pivot Tables at their full extent, including the use of slicers, trendlines, and pivot charts. In addition, you will learn how to use all your data with Power View.

Using large amount of data can prove to be a lot difficult, especially if you want to extract a fragment of them. Excel provides a tool to create database like queries on your Excel data. For this tool, that was called Power Query on previous Excel versions, we decided to devote a complete chapter.

Large amounts of data from various sources are no longer a headache! These chapters will change the way you deal with them:
– Power Pivot add-in
– Cube
– DAX functions

Sharing: All professional work you do must be shared with your boss or colleagues. We will teach you how to save your workbooks in a variety of different formats and how to share your worksheets with your team.

There is an extensive chapter on basic Excel training, in case you want to refresh on your Excel knowledge, or if you are newcomer to it

How TEST4U works
TEST4U Data analyst Test is an interactive, highly customizable tool that meets your personal learning needs. During the media-rich TEST4U experience, you will amplify your understanding of MS Excel, the most famous and flexible spreadsheet software, part of Microsoft Office Suite.

TEST4U Data analyst Test will help you improve your skills because it contains:

729 Live in ates Questions
37 Quiz Questions
Instead of being just another e-lesson with a few multiple choice questions, TEST4U Data analyst Test makes the difference! The questions it contains require actual tasks to be performed. For each question, you are asked to take some actions, which TEST4U will evaluate. Much like the actual working conditions: you can’t make educated guesses! In order to answer correctly, you must know which buttons to use.

If your knowledge of a topic is limited, you can watch our video-solutions which guide you step-by-step.

https://www.test4u.eu/en/e-tests/ms-excel-data-analysis-en

TEST4U – Data Analysis

TEST4U – Data Analysis
Being a data analyst requires a variety of skills in Excel.

If you dream of working as an analyst, but you lack a few skills in order to master MS-Excel, TEST4U Data Analyst is the ultimate know-how interactive tutor!

We have equipped TEST4U with the following, in order to help you acquire these valuable skills:

We will help you learn the usage of more than 180 Excel functions, about:
Text manipulation
Mathematical calculation
Logical decisions
All the lookup functions you can use to retrieve data from your sheets
Almost all the financial functions and
Almost all the statistical functions Excel has to offer
You will learn about array and multi-sheet formulas, which will give you the needed flexibility to use data from multiple sources.

 

data-analysis_linkedin

Continue reading “TEST4U – Data Analysis”