TEST4U – KEEP CALM

TEST4U_KEEP_CALM

Δεκέμβριος 2003

Πρώτη εσωτερική έκδοση του TEST4U για χρήση από τους μαθητές της Infolearn είναι γεγονός.
Η κωδική ονομασία του προγράμματος είναι «ILates».

Μάρτιος 2004

Επίσημη κυκλοφορία στην Ελλάδα με όνομα TEST4U και λογότυπο την παρακάτω εικόνα.

TEST4U logo

 

Η πρώτη εικόνα που έβλεπαν οι μαθητές όταν ξεκινούσαν το TEST4U.

TEST4U screenshot

Continue reading “TEST4U – KEEP CALM”

TEST4U – Νέες Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες

με αυτό το μήνυμα σας ενημερώνουμε
για την πλήρη λειτουργία της
πολύγλωσσης πλατφόρμας

εκπαίδευσης, εξάσκησης και αξιολόγησης

www.test4u.eu

2014_01

Νέες Υπηρεσίες – Νέα Εμφάνιση

Με την πλατφόρμα εκπαίδευσης, εξάσκησης και αξιολόγησης www.test4u.eu μπορείτε να προσφέρετε νέες εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους πελάτες σας σε τρεις γλώσσες: ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά.

2014_03

Παρουσίαση στην Learntec 2014

Η πολύγλωσση πλατφόρμα εκπαίδευσης, εξάσκησης και αξιολόγησης www.test4u.eu παρουσιάστηκε στην 22η Διεθνή Έκθεση Εκπαίδευσης Learntec 2014 στην Καρλσρούη της Γερμανίας.

2014_04

 

Συνέντευξη στην Learntec 2014

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό της Learntec ο κ. Στέλιος Λαμπρόπουλος της Infolearn αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις καινοτομίες που ενσωματώνονται στην νέα έκδοση του TEST4U.

2014_06

 

Συμμετοχή στην έκθεση Learntec 2014

η infolearn συμμετέχει στην έκθεση Learntec 2014  η οποία διεξάγεται στην Καρλσρούη όπου θα παρουσιάσει την ολοκληρωμένη τρίγλωσση πλατφόρμα εξάσκησης και αξιολόγησης του TEST4U.

tagesschau

 

 

Συνέντευξη στην Learntec 2014

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό της Learntec ο κ. Στέλιος Λαμπρόπουλος της Infolearn αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις καινοτομίες που ενσωματώνονται στην νέα έκδοση του TEST4U.

 

2014_06

LEARNTEC 2014. TEST4U – A new software providing preparation tests for certification examinations and advanced personnel evaluation tests

We are very pleased to invite you to the LEARNTEC 2014 International Trade Fair. In addition we would like to take the opportunity to inform you about the application TEST4U, which is offered by our company.

If you wish to attend a more detailed presentation of this application, we will be happy to welcome you to the stand B70 of the LEARNTEC 2014 International Trade Fair, which will take place in Karlsruhe between 4 and 6 February 2014.

182x200Find out the reason why more than 1.000 schools and more than 700.000 students have trusted TEST4U !

What is TEST4U?

TEST4U is an automated test which cooperates with the actual applications instead of flash simulation and can be used to:

 • prepare the students for certification examinations (e.g. ecdl)
 • train and assess employees

How does it work? 

TEST4U presents a question to the student and then it evaluates the student’s answer. If the answer is correct, TEST4U moves on to the next question otherwise it shows a video clip with the correct answer.

For instance, at the actual Word application the student is asked to insert a photo in the open document at the right of the text.

TEST4U provides questions which demand multiple actions at many applications successively (e.g. create a chart at the actual Excel application, copy the chart to the actual Word application and send via e-mail the attached Word document.

In the case of HTML, CSS, JavaScript, PHP or MySQL the student is asked to develop and correct code and not just submit answers to multiple choice questions.

Which applications are supported?

Windows XP, Vista, 7, 8 • MS-Office, OpenOffice, LibreOffice • Word, Excel, PowerPoint, Access (basic & advanced level) • Internet Explorer, Outlook • Autocad (2D & 3D) • Joomla!, VirtueMart, Joom!Fish • HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL.

Infolearn profile

Infolearn has been developing and promoting educational software and integrated certification systems.

It was founded in the city of Thessaloniki in 2003 and since then it has marked its place as high quality educational software developer.

Trusted by

 1. 700 000 Students
 2. 1000 Institutions
 3. Infolearn has already contributed to the creation of 2 out of 9 certification bodies, which provide computer license certifications, recognized by the Greek state: DIPLOMA in 2009 and Key-cert in 2006.

TEST4U advantages

 • More than 6000 questions
 • More than 27 applications
 • A solution video for every question
 • 100% real applications,
 • not flash simulations
 • Automated correction
 • Open Source Applications
 • Delivered more than
 • 7.000.000.000 Questions
 • 11 years of experience
 • Scenario and interapplicational questions
 • Instructor evaluation
 • Automated correction
 • Statistics illustrating student progress
 • Medals for the best students
 • No need of administrator rights
 • TEST4U records the student’s
 • performance both in detail and aggregated so that you can be informed for their progress individually and in relation to the rest of the class.
 • The questions of each application are
 • categorized for targeted training (e.g. at Word: “Paragraph Formatting”, “Tables” etc). TEST4U allows you to create your own set of questions from the existing ones (e.g. you can create a set of questions for the evaluation of the Secretariat’s skills).
 • You can enrich TEST4U with your
 • own questions (available types of questions: multiple choice questions, text input questions, matching questions).

TEST4U – Neue Lernsoftware für die Zertifizierungsprüfungen und zur Bewertung des Personals

durch diese E-Mail wollen wir Ihnen die Lernsoftware TEST4U vorstellen.

en-de-frontpage-18-1-2013

 

Was TEST4U ist

TEST4U ist ein automatisierter Test, der auf die eigentlichen Anwendungen und nicht in Flash Simulations-Modus läuft und kann wie folgt eingesetzt werden:

 


zur Vorbereitung auf Zertifizierungsprüfungen (z.B. ecdl)

zum Training und zur Bewertung von Personal 

Wie funktioniert er

TEST4U stellt dem Schüler eine Frage und gleich danach folgt die Bewertung seiner Antwort.  Ist die Antwort richtig, dann wird die nächste Frage gestellt, ist die Antwort falsch, dann wird ein Video mit der Lösung angezeigt.

Beispielsweise wird dem Schüler in der eigentlichen Word-Anwendung ein Dokument angezeigt und ihm wird die Aufgabe gestellt ein Foto oben rechts zu importieren.

Es werden auch Fragen, bei denen der Schüler viele Aktionen in einer Anzahl von Anwendungen sukzessiv  ausführen soll, wie z.B. das Erstellen einer Grafik im eigentlichen Excel-Programm, sein Kopieren im eigentlichen Word-Programm und das Senden des Word-Dokumentes als E-Mail-Anhang.

 

In Fällen wie das vom HTML, CSS, JavaScript, PHP oder MySQL wird dem Schüler die Aufgabe gestellt, einen Code zu schreiben bzw. zu korrigieren und nicht nur auf Multiple-Choice-Fragen zu antworten.

Welche Anwendungen werden unterstützt? 

Windows XP, Vista, 7
MS-Office, OpenOffice, LibreOffice
Word, Excel, PowerPoint, Access (Anfänger und Fortgeschrittene)
Internet Explorer, Outlook
Autocad (2D & 3D)
Joomla!, VirtueMart, JoomFish
HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL

Andere Merkmale


Sie können Schüler importieren und neue Kurse erstellen

Die Leistungen der Schüler können sowohl einzeln als auch gruppiert registriert werden, damit Sie über ihren individuellen Fortschritt wie auch über ihren Fortschritt im Vergleich zu den anderen Schülern des gleichen Kurses informiert werden 


Die Fragen bei jeder Anwendung lassen sich in Subkategorien erscheinen, damit es gezielt geübt werden kann (beispielsweise in Word: “Absatzformatierung”, “Tabellen” u.s.w.)

TEST4U stellt dem Schüler eine Frage und gleich danach folgt die Bewertung seiner Antwort.  Ist die Antwort richtig, dann wird die nächste Frage gestellt, ist die Antwort falsch, dann wird ein Video mit der Lösung angezeigt 


Sie können Ihre eigenen Fragensets von den schon vorhandenen Fragen erstellen; Sie können z.B. einen Fragenset speziell für das Sekretariatspersonal erstellen

Sie haben die Möglichkeit TEST4U mit Ihren eigenen Fragen zu bereichern (folgende Fragentypen werden angeboten: Multiple-Choice-Fragen, Texteingabefragen, Zuordnungsfragen) 


Der Schüler hat die Möglichkeit in allen, in beliebigen oder nur in diejenigen Fragen zu üben, auf die er inkorrekt geantwortet hat

Durch SMS-Zusendung können Sie Ihre früheren Schüler über neue Seminare informieren, Ihnen Glückwünsche senden oder etwas mitteilen 

Printscreen

Im Folgenden werden einige Bildaufnahmen (printscreen) von TEST4U angezeigt

test4u-screenshots

 

Zahlen

TEST4U:

erschien im Jahr 2003

 

gilt als das erste in Griechenland erschienene Lernprogramm zur Vorbereitung auf die Zertifizierungsprüfungen

 

mehr als 1000 Informatikschulen haben ihm für die Vorbereitung ihrer Schüler getraut

ist von ungefähr 700.000 Schülern benutzt worden

 

mehr als 7.000.000.000 Fragen sind an die Schülerbildschirme angezeigt worden

 

Besuchen Sie uns auf der LEARNTEC

Infolearn präsentiert TEST4U auf LEARNTEC, im Rahmen der größten E-learning-Ausstellung, die vom 29 bis zum 31 Januar 2013 in Karlsruhe stattfindet.
Falls Sie uns besuchen wollen, senden wir Ihnen gerne gratis elektronische Einladungen.

 

Wer Infolearn ist

Infolearn ist in den Entwicklungs- und Förderungsbranchen von Lernsoftware-Anwendungen und ganzheitlichen Zertifizierungssystemen tätig.
Gegründet war die Firma im Jahre 2003 in Thessaloniki, wo sie auch seit dieser Zeit tätig ist.

 

 

TEST4U: νέα τρίγλωσση online πλατφόρμα με νέα αντικείμενα και εργαλεία συνεργασίας

με αυτό το μήνυμα θέλουμε να σας ενημερώσουμε:

1) για την online πλατφόρμα εξάσκησης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης προσωπικού test4u.eu

2) για την Αγγλική και Γερμανική έκδοση του TEST4U

3) για το νέο εργαλείο εκμάθησης προγραμματισμούσε HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL

4) για την δυνατότητα χρησιμοποίησης του TEST4U στο δικό σας πρόγραμμα e-learning

 

en-de-frontpage-18-1-2013

Η infolearnθα παρουσιάσει την νέα online πλατφόρμα,τις δύο νέες εκδόσεις καθώς και το προγραμματιστικό ερ γαλείο, στην LEARNTEC, την μεγαλύτερη έκθεση e-learning η οποία θα διεξαχθεί στην Καρλσρούη, 29-31.1.2013.

Μέσω της νέας online πλατφόρμας και του διαχειριστικού συστήματος που την συνοδεύει,  έχετε την δυνατότητα να προσφέρετε υπηρεσίες εξάσκησης, εκπαίδευσης και αξιολόγησης προσωπικού με σκοπό να:


μετατρέψτε την εταιρία

                σε οργανισμό που μαθαίνει

 

Η πλατφόρμα διατίθεται σε τρεις (3) γλώσσες όπως και οι περισσότερες εφαρμογές.

HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL

Με τη βοήθεια του νέου μας εργαλείου  μπορείτε να μάθετε να προγραμματίζετε, σε εισαγωγικό επίπεδο, σε HTML, CSS, JavaScript, PHP και MySQL.


Είναι το πρώτο παγκοσμίως
, απ’ όσο γνωρίζουμε, εργαλείο το οποίο λειτουργεί μέσω web και για τις πέντε εφαρμογές.

Στην επόμενη εικόνα μπορείτε να δείτε το εκπαιδευτικό  περιβάλλον.

test4u-html

 

Εννοείται οτι προσφέρουμε in-ates ερωτήσεις και για τα πέντε αντικείμενα. Έτσι ο μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέση να γράψει αλλά και να διορθώσει κώδικα. Στην επόμενη εικόνα μπορείτε να δείτε το εξεταστικό περιβάλλον του νέου εργαλείου.

javascript-test4u.eu

TEST4U API, ActiveX, Command Line

 Για τους πελάτες σας οι οποίοι εκπαιδεύονται μέσα από το δικό σας e-learning,η infolearnσας δίνει την δυνατότητα πρώτα να εξασκούνται στις ερωτήσεις του TEST4U και στη συνέχεια το TEST4Uνα επιστρέφει στατιστικά στοιχεία στον δικό σας δικτυακό τόπο. 

Αυτό είναι εφικτό μέσω του API, του ActiveXκαι του Command Line που δημιουργήσαμε.