70125

Δεν μπορούμε να εμφανίσουμε παραπάνω από δύο άρθρα στην κεντρική σελίδα.

70126

Το Joomla! μας δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε την ημερομηνία λήξης της εμφάνισης ενός άρθρου στην κεντρική σελίδα.

70127

Το Joomla! δεν μας δίνει την δυνατότητα να ορίσουμε την ημερομηνία έναρξης της εμφάνισης ενός άρθρου στην κεντρική σελίδα.

70128

Ένα άρθρο, μπορούμε να το χωρίσουμε το πολύ σε 16 σελίδες.

70129

Εάν διαγράψουμε ένα άρθρο, δεν μπορούμε να το επαναφέρουμε.

70130

Μπορούμε να ορίσουμε τις ιδιότητες εμφάνισης του άρθρου, όπως προβολή τίτλου και ημερομηνίας, ξεχωριστά για κάθε άρθρο.

70198

Με την χρήση του ενθέματος AllVideos μπορούμε να εισάγουμε videos μόνο από την ιστοσελίδα του YouTube.