1248

Υπολογίστε τις τιμές των μερικών αθροισμάτων του Τζίρου, όταν αλλάζει η Θέση, στην περιοχή κελιών Α3:C19.

1255

Αντικαταστήστε τους τύπους της περιοχής Κ5:Κ9 με τις τιμές των κελιών.

1263

Δημιουργήστε δύο σενάρια με τα παρακάτω δεδομένα. Η περιοχή των μεταβαλλόμενων κελιών είναι η D7:D9

Το πρώτο, με όνομα Αισιόδοξο να περιέχει: για το κελί D7 την τιμή 1323, για το κελί D8 την τιμή 543 και για το κελί D9 την τιμή 987.

Το δεύτερο, με όνομα Απαισιόδοξο να περιέχει: για το κελί D7 την τιμή 989, για το κελί D8 την τιμή 243 και για το κελί D9 την τιμή 890.

1282

Δημιουργήστε, σε ένα νέο φύλλο εργασίας, μια αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα με βάση τα δεδομένα της περιοχής Β5:F26. Στην αναφορά να εμφανίζονται, το πεδίο Είδος στα πεδία των στηλών, το πεδίο Πωλητής στα πεδία των γραμμών και τα πεδία Χρώμα και Ποσότητα στα πεδία των δεδομένων.

1283

Ομαδοποιήστε, στην αναφορά του συγκεντρωτικού πίνακα, τις ημερομηνίες κατά τρίμηνα

1506

Εισάγετε στο κελί Β10 τα δεδομένα του αρχείου out1.txt που βρίσκεται στον φάκελο ΙL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας. (το αρχείο είναι οριοθετημένο με ελληνική (Windows) κωδικοποίηση, οριοθέτης ο χαρακτήρας ερωτηματικό [;]).

1512

Εμφανίστε τα μερικά αθροίσματα υπολογίζοντας το άθροισμα ως προς την στήλη Τζίρος όταν αλλάζει η Θέση. Η σύνοψη να είναι κάτω από τα δεδομένα.

1513

Στην περιοχή κελιών Β2:Β25 υπολογίστε με την βοήθεια πίνακα δεδομένων μίας μεταβλητής την αξία ΦΠΑ για τα αντίστοιχα ποσά που βρίσκονται στην περιοχή κελιών Α2:Α25. Ο τύπος υπολογισμού δίνεται στο κελί Ε3 και το ποσοστό ΦΠΑ στο κελί Ε1

1514

Στην περιοχή κελιών D7:J30 υπολογίστε με την βοήθεια πίνακα δεδομένων δύο μεταβλητών την αξία ΦΠΑ για τα αντίστοιχα ποσά που βρίσκονται στην περιοχή κελιών C7:C30 και τα ποσοστά ΦΠΑ που βρίσκονται στην περιοχή κελιών D6:J6. Ο τύπος υπολογισμού δίνεται στο κελί B3.

1525

Στην περιοχή κελιών Α1:Ι1 επικολλήστε με σύνδεση τα δεδομένα που υπάρχουν στην περιοχή κελιών Β20:J20 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ του βιβλίου εργασίας IL-ates1525 που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας.

1526

Αλλάξτε το συνδεδεμένο αρχείο από το IL-ates1526_1 στο IL-ates1526_2 τα οποία βρίσκονται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας

1555

Δημιουργήστε δύο σενάρια με τα εξής δεδομένα:

Όνομα: Min, Μεταβαλλόμενα κελιά: C5:C8, τιμές: 5, 6, 10, 8

Όνομα: Max, Μεταβαλλόμενα κελιά: C5:C8, τιμές: 11, 12, 15, 10

Εμφανίστε το σενάριο Max

1556

Κάντε σύνοψη των σεναρίων με τις προεπιλεγμένες τιμές

1560

Καταργήστε τα μερικά αθροίσματα.

1566

Εμφανίστε το μερικό άθροισμα του Τζίρου για την περιοχή δεδομένων A3:C19, κάθε φορά που αλλάζει η Θέση. Φροντίστε να υπάρχουν αλλαγές σελίδων μεταξύ των ομάδων.

1853

Εφαρμόστε μερικά αθροίσματα για την περιοχή κελιών A1:D201.

1854

Στην περιοχή κελιών C3:H13 δημιουργήστε ένα πίνακα δεδομένων τα κελιά του οποίου θα περιέχουν το γινόμενο τιμής επί ποσότητας για τις τιμές που βρίσκονται στην περιοχή κελιών Β3:Β13 και τις ποσότητες που βρίσκονται στην περιοχή κελιών C2:H2.

 

1859

Δημιουργήστε μία αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα που να ξεκινά από το κελί G5. Η αναφορά θα αντλεί δεδομένα από την περιοχή κελιών A1:D201 και θα εμφανίζει το πεδίο ΗμερομηνίαΠαραγγελίας κατακόρυφα και το πεδίο Ονοματεπώνυμο οριζόντια. Σαν δεδομένα ορίστε να εμφανίζεται το άθροισμα του πεδίου Ποσότητα.

1862

Κάντε εισαγωγή σε νέο φύλλο εργασίας τα δεδομένα του αρχείου out1.txt που βρίσκεται στον φάκελο ΙL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας. (το αρχείο είναι οριοθετημένο με ελληνική (Windows) κωδικοποίηση, οριοθέτης ο χαρακτήρας ερωτηματικό [;]). Αποθηκεύστε το βιβλίο εργασίας στον ίδιο φάκελο με όνομα final.xlsx

1867

Στον συγκεντρωτικό πίνακα ορίστε ομαδοποίηση κατά μήνες για την στήλη ΗμερομηνίαΠαραγγελίας

1868

Στον συγκεντρωτικό πίνακα ορίστε σαν τιμή να εμφανίζεται το πλήθος (καταμέτρηση) των ποσοτήτων αντί του αθροίσματος.

1869

Καταργήστε το πεδίο ΤύποςΠαραγγελίας από τον συγκεντρωτικό πίνακα και ορίστε η τιμή να εμφανίζεται με μορφή Νομισματική

1870

Διαμορφώστε κατάλληλα το φύλλο εργασίας έτσι ώστε στην περιοχή δεδομένων του συγκεντρωτικού πίνακα να εμφανίζεται το άθροισμα της τιμής επί την ποσότητα (Μην χρησιμοποιήσετε υπολογιζόμενο πεδίο και μην μετακινήσετε τον συγκεντρωτικό πίνακα).

1878

Κάντε τις κατάλληλες αλλαγές στην διάρθρωση των μερικών αθροισμάτων έτσι ώστε να εμφανίζονται μόνο τα σύνολα των πελατών και γενικό άθροισμα.

1919

Προσθέστε τις δύο παρακάτω εγγραφές στα δεδομένα του φύλλου Φύλλο1 και ενημερώστε τον συγκεντρωτικό πίνακα του φύλου εργασίας Φύλλο2.

Λαμπρόπουλος75,00 €109,75 €
Γουτούδης45,00 €65,85 €

 

1921

Στο φύλλο εργασίας με όνομα Φύλλο1, διαγράψτε το σενάριο με όνομα Scenario1

1922

Εφαρμόστε κανόνα επικύρωσης στο κελί Β3 έτσι ώστε να επιτρέπεται η καταχώριση μόνο δεκαδικών αριθμών μεγαλύτερων του 0. Σαν προειδοποιητικό μήνυμα εισάγετε το κείμενο Μόνο αριθμοί

1924

Φροντίστε ώστε αν κάνουμε κλικ στο κείμενο του κελιού A1 να μεταβαίνουμε στη διεύθυνση www.infolearn.gr και διαγράψτε μόνο την υπερσύνδεση από το κελί Α2 χωρίς να διαγράψετε το κείμενο.

1925

Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση αλλαγών στο έγγραφο, με επισήμανση αλλαγών για όλους τους χρήστες και όλες τις ημερομηνίες. Αποθηκεύστε το έγγραφο.

1928

Απορίψτε όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει στο έγγραφο από όλους τους χρήστες.

1929

Συγχωνεύστε το τρέχον βιβλίο με το αρχείο merge που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας.