1109

Στο κελί C14 εισάγετε την κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μέγιστη πώληση για τον μήνα Ιανουάριο (περιοχή C5:C8).

1110

Εισάγετε μια συνάρτηση στο κελί C15 η οποία να εμφανίζει τη λέξη DELLA αν το περιεχόμενο του κελιού C5 είναι ίσο με το περιεχόμενο του κελιού C14. Στην αντίθετη περίπτωση να εμφανίζει την λέξη other.

1200

Εισάγετε μια συνάρτηση στο κελί Α1 που να υπολογίζει τα μη κενά κελιά για την περιοχή κελιών Α3:Α15000 Επίσης, εισάγετε στο κελί C116 μία συνάρτηση που να υπολογίζει το πλήθος των κελιών με αριθμητικά δεδομένα από την περιοχή κελιών C3:C110 και μία άλλη συνάρτηση στο κελί C117 που να υπολογίζει τα μη κενά κελιά για την ίδια περιοχή κελιών.

1201

Εισάγετε στο κελί Ε116 μία συνάρτηση που να υπολογίζει τον μέσο όρο κόστους ειδών για την περιοχή κελιών Ε3:Ε110.

1202

Εισάγετε στο κελί Ε116 μία συνάρτηση που να υπολογίζει το ελάχιστο κόστος για την περιοχή κελιών Ε3:Ε110 και μια άλλη συνάρτηση στο κελί Ε117 που να υπολογίζει το μέγιστο κόστος για την ίδια περιοχή κελιών.

1217

Στο κελί Β1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση, ώστε αν η τιμή στο αριστερό του κελί (Α1) είναι μεγαλύτερη από 5000, τότε να εμφανίζεται ο αριθμός 1 ενώ αν είναι μικρότερη ή ίση από 5000 τότε να εμφανίζεται η τιμή 0. Αναπαράγετε την συνάρτηση αυτή μέχρι το κελί Β10.

1218

Στο κελί E1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση, ώστε αν η τιμή του κελιού Α1 είναι μεγαλύτερη από την τιμή του κελιού Β1, τότε να εμφανίζεται η τιμή του κελιού C1, αν όχι τότε να εμφανίζεται η τιμή του κελιού D1. Αναπαράγετε την συνάρτηση αυτή μέχρι το κελί E10.

1308

Εισάγετε στο κελί Ε116 μία συνάρτηση που να υπολογίζει το ελάχιστο κόστος για την περιοχή κελιών Ε3:Ε110.

1310

Εισάγετε στο κελί C116 μία συνάρτηση η οποία θα υπολογίζει τον αριθμό καταχωρήσεων αριθμητικών πεδίων από την περιοχή κελιών C3:C110.

1311

Εισάγετε μια συνάρτηση στο κελί Α1 η οποία θα υπολογίζει τα μη κενά κελιά για την περιοχή κελιών Α3:Α15000.

1528

Στο κελί Β1 του φύλλου εργασίας Total εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση ώστε να αθροίζει τα κελιά Α1:Α10 από το φύλλο FF1 έως το φύλλο FF12. Ομοίως στο κελί Β2 ώστε να υπολογίζει τον μέσο όρο για το ίδιο εύρως κελιών, στο Β3 το ελάχιστο, στο Β4 το μέγιστο και στο Β5 το πλήθος των αριθμών.

1542

Στο κελί Α1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα αθροίζει από το εύρος κελιών Α2:Α100 εκείνα τα κελιά τα οποία έχουν τιμή μεγαλύτερη ή ίση από 5000. Στο κελί Β1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα αθροίζει από το εύρος κελιών Β2:Β100 εκείνα τα κελιά στα οποία το αντίστοιχο κελί της στήλης Α έχει τιμή μεγαλύτερη ή ίση από 5000.

1543

Στην περιοχή κελιών Β1:Β50 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία να στρογγυλοποιεί με ακρίβεια 4 δεκαδικών ψηφίων τις τιμές από την στήλη Α. Στην περιοχή κελιών C1:C50 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία να στρογγυλοποιεί με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων τις τιμές από την στήλη Α. Στην περιοχή κελιών D1:D50 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία να στρογγυλοποιεί σε δεκάδες τις τιμές από την στήλη Α.

1544

Στο κελί Α1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα υπολογίζει πόσες φορές κάποιο κελί από την περιοχή κελιών Α3:Α50 έχει την τιμή CPU.

Στο κελί Β1 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα υπολογίζει πόσα κελιά από την περιοχή κελιών Β3:Β50 έχουν τιμή μικρότερη ή ίση από 20.

1545

Στο κελί Α2 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα μετατρέπει σε Γράμματα Τίτλου τα περιεχόμενα του κελιού Α1.

Στο κελί Α3 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα μετατρέπει σε κεφαλαία γράμματα τα περιεχόμενα του κελιού Α1.

Στο κελί Α4 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα μετατρέπει σε πεζά γράμματα τα περιεχόμενα του κελιού Α1.

1546

Στο κελί Α5 εισάγετε κατάλληλη συνάρτηση η οποία θα ενοποιεί τα κελιά Α1, Α2, Α3, Α4.

Στο κελί Α6 εισάγετε κατάλληλο τύπο (όχι συνάρτηση) ο οποίος θα ενοποιεί τα κελιά Α1, Α2, Α3, Α4.

1671

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης στο κελί G12 υπολογίστε τον μέσο όρο της περιοχής των κελιών G5 έως G10.

1679

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης, εμφανίστε στο κελί J4 τον μέσο όρο των πωληθέντων προϊόντων για τον μήνα Απρίλιο.

1706

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης στο κελί C8 εμφανίστε την τιμή 198 αν το κελί C2 είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 3000. Σε καθε άλλη περίπτωση θα εμφανίζει την τιμή 0,198.

1711

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης εμφανίστε στο κελί J4 τη μικρότερη τιμή για την περιοχή των κελιών D5 έως D10.

1712

Υπολογίστε τη μέγιστη τιμή για την περιοχή κελιών D5 έως G10 στο κελί D12.

1714

Με την εφαρμογή της κατάλληλης συνάρτησης, εμφανίστε στο κελί J4 τη μέγιστη τιμή για την περιοχή των κελιών F5 έως F10.

1718

Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη συνάρτηση για να εισάγετε στο κελί G13 το άθροισμα των κελιών F4 έως F10. Στη συνέχεια αποθηκεύστε τις αλλαγές.

1731

Χρησιμοποιήστε στο κελί A8 την κατάλληλη συνάρτηση για να εμφανίσετε το πλήθος των κελιών της περιοχής κελιών A1 έως A6 που περιέχουν αριθμούς.

1750

Με τη χρήση της κατάλληλης συνάρτησης, εισάγετε στο κελί H17 του τρέχοντος φύλλου εργασίας, το άθροισμα των κελιών της περιοχής H6:H9.

1758

Εισάγετε στο κελί Ε11 του φύλλου εργασίας ΠΩΛΗΣΕΙΣ το άθροισμα των κελιών Ε6:Ε9 με τη χρήση της κατάλληλης συνάρτησης.

1768

Εισάγετε στο κελί C14 του τρέχοντος φύλλου εργασιας τον Μ.Ο. των κελιών της περιοχής D6:D9 με τη χρήση της κατάλληλης συνάρτησης.

1844

Χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση στο κελί Ε11, εμφανίστε την ημέρα της ημερομηνίας που βρίσκεται στο κελί Ε4.

1845

Στο τρέχον φύλλο, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση στο κελί Ε14, στρογγυλοποιήστε τα περιεχόμενά του κελιού Ε11 σε 2 δεκαδικά ψηφία.

1861

Ανοίξτε το πρότυπο Αναφορά.xltx το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας, διορθώστε τους τύπους στα κελιά C32 και D32 και αποθηκεύστε το πρότυπο με όνομα Αναφορά2.xltx στον ίδιο φάκελο.

1874

Συμπληρώστε στην περιοχή κελιών D5:D16 την κατάλληλη συνάρτηση που να εμφανίζει την κατάσταση των δαπανών σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες:

 

Εάν οι πωλήσεις είναι:Κατάσταση
Μικρότερο ή ίσο από 5000Κανονική
Από 5000 έως και 9000Μέτρια
Μεγαλύτερο από 9000Υψηλή

1880

Χρησιμοποιήστε την συνάρτηση countblank στο κελί B1 για να υπολογίσετε τα κενά κελιά για την περιοχή Α1:A400.

1923

Διαγράψτε την ονομασία της περιοχής κελιών με όνομα insert.

1927

Στο κελί Α1 αθροίστε την περιοχή με όνομα sumArea, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη συνάρτηση.